Domů / Literatura a software

Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na el. zařízeních nad 1 000 V


Žádné hodnocení. Kód: L100 Produktové číslo: 9788087942192
Výrobce: IN-ELIN-EL
Skladem: 10 ks
330 Kč , plus doprava
(330 Kč/ks)
 
Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na el. zařízeních nad 1 000 V

(druhé - aktualizované vydání, 2016)

Autor: Václav Macháček
Formát A5, 190 stran, 30 obrázků, 40 tabulek

Publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“, „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků“ a „Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací“, s nimiž vytváří základ pro vzdělávání elektrotechniků, v tomto případě elektrotechniků zabývajícími se elektrickými zařízeními nad 1 000 V.
Její obsah vychází z platných legislativních předpisů a technických norem a obsahuje i řadu ustanovení a odkazů na podnikové normy energetiky, jejichž technické předpisy jsou řadě elektrotechniků již známé, neboť pro činnosti na zařízeních nad 1 000 V jsou nezbytné. Současný volný přístup k těmto technickým normám možný na internetové adrese www.csres.cz je velkým přínosem.
Příručka sestává ze sedmi kapitol, z nichž každá se dotýká vybrané, převážně bezpečnostní problematiky elektrických instalací a elektrických zařízení nad 1 000 V.
V první kapitole se čtenář seznámí se základními legislativními podmínkami a požadavky pro připojení elektrických zařízení k elektrizační soustavě.
Druhá kapitola se zcela zabývá ochrannými pásmy jednotlivých zařízení elektrizační soustavy – jejich stavem platným k 1. 1. 2016.
Zásady bezpečnosti při obsluze a práci na elektrických zařízeních nad 1 000 V jsou předmětem třetí kapitoly. Podkladem při zpracování této části byla vedle ČSN EN 50110-1 ed. 3 zejména podniková norma energetiky PNE 33 0000-6 ed. 3 a v ní uvedené zásady bezpečnosti ověřené dlouholetým praktickým využíváním a zkušenostmi.
Problematika ochrany před úrazem elektrickým proudem v zařízeních nad 1 000 V je podrobně rozvedena ve čtvrté kapitole, a to jak z hlediska prostředků ochrany základní – před dotykem živých částí, tak prostředků ochrany při poruše zařízení – ochrany před dotykem neživých částí. Popis způsobů ochran neživých částí používaných v zařízeních nad 1 000 V, hodnoty dotykových napětí a přístupy k jejich určení popsané v příručce, jsou přínosem pro znalost problematiky ochrany před úrazem v těchto zařízeních.
Pojednání o uzemňování silových elektrických instalací a zařízení nad 1 000 V je obsahem páté kapitoly. Je zde poukázáno na hlediska, ze kterých musí vycházet návrh uzemňovací soustavy, ať se jedná o elektrické stanice nebo venkovní vedení. Pozornost je věnována opatřením pro dodržení dotykových napětí a opatřením pro zamezení zavlečení potenciálu ze soustav nad 1 000 V do soustav nízkého napětí.
Zajištění silových elektrických zařízení nad 1 000 V před účinky atmosférických přepětí se věnuje šestá kapitola příručky. Klade důraz na zásady pro umisťování a připojování omezovačů přepětí a na ochranu jednotlivých druhů zařízení jak v sítích vysokého napětí, tak v sítích vvn.
V sedmé kapitole jsou uvedena vybraná bezpečnostní ustanovení a související technické požadavky dotýkající se provedení elektrických instalací a souvisejících zařízení elektrických stanic, silových kabelových vedení vn a silnoproudých venkovních vedení nad 1 000 V.
Na závěr každé kapitoly jsou uvedeny použité platné technické normy, ze kterých znění kapitoly vychází a kontrolní otázky včetně stručných odpovědí.
Záměrem celé publikace, která může sloužit jako podklad pro přípravu na zkoušky elektrotechniků, jsou zásady bezpečnosti a současné poznatky vztahující se na silová elektrická zařízení nad 1 000 V, i když charakter řady ustanovení je společný též pro zařízení do 1 000 V.
Druhé vydání této příručky je aktualizováno s platnými ustanoveními technických norem a legislativních předpisů, které nabyly účinnost v období od předchozího – prvního vydání v roce 2011. Na neplatné technické normy, které byly podkladem pro první vydání příručky, je poukázáno v textu kapitol.
Příručka je určena široké obci elektrotechniků od projektantů až po provozní elektrikáře, a to nejen pro ty, kteří obhajují svoji odbornou způsobilost pro elektrické instalace a zařízení nad 1 000 V, ale i pro ty, kteří se na své profesní rozšíření teprve připravují.

Obsah

1. ÚVOD
1.1 Podmínky pro připojení elektrických zařízení k elektrizační soustavě
1.2 Rozdělení elektrických zařízení podle napětí
1.3 Hodnoty jmenovitých napětí používané v České republice
1.4 Ochrana jednotlivých zařízení elektrizační soustavy
 
2. OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY
2.1 Ochranná pásma nadzemních vedení
2.2 Ochranná pásma podzemních vedení
2.3 Ochranná pásma elektrických stanic
2.4 Ochranná pásma výroben elektřiny
2.5 Větrné elektrárny a zařízení elektrizační soustavy
2.6 Zakázané činnosti v ochranných pásmech
2.7 Možné činnosti v ochranných pásmech
2.8 Přeložky rozvodných zařízení
Podklady a kontrolní otázky ke kapitolám 1 a 2
Literatura
Právní předpisy
Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016)
Kontrolní otázky
 
3. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI OBSLUZE A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH NAD 1 000 V
3.1 Rizika při činnostech na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti
3.1.1 Elektrotechnická kvalifikace
3.2 Opatření k zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti
3.2.1 Pracovní postupy
3.2.2 Příkaz „B“ a podmínky jeho používání
3.2.3 Příkaz „B-PPN“ a podmínky jeho používání
3.2.4 Dokumentování příkazu „B“a „B-PPN“
3.2.5 Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky
3.3 Členění prací na elektrickém zařízení a činnost pracujících osob na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti z hlediska zajištění bezpečnosti
3.1.1 Členění prací a činnost osob
3.3.2 Metody prací
3.4 Práce na elektrických zařízeních bez napětí
3.4.1 Zajištění pracoviště
3.4.1.1 Úplné odpojení (vypnutí)
3.4.1.2 Zabezpečení proti opětovnému zapnutí
3.4.1.3 Ověření beznapěťového stavu zařízení
3.4.1.4 Uzemnění a zkratování
3.4.1.5 Ochranná opatření ve vztahu k živým částem, které se nacházejí v blízkosti
3.4.2 Dorozumívání při prováděných činnostech
3.4.3 Povolení k zahájení práce
3.4.4 Přerušení práce
3.4.5 Ukončení práce
3.5 Práce v blízkosti elektrických zařízení pod napětím
3.5.1 Práce na stanovenou vzdálenost (ochrana stanovenou vzdáleností)
3.5.2 Vzdálenosti při použití zábran
3.5.3 Pracovní podmínky
3.5.4 Neelektrické práce
3.6 Práce na elektrických zařízeních pod napětím
3.6.1 Běžné práce pod napětím
3.6.2 Práce na zařízeních vypnutých, ale jinak nezajištěných
3.6.3 Vybrané práce pod napětím
3.6.3.1 Základní podmínky pro provádění vybraných prací pod napětím
3.7 Metody vybraných prací pod napětím
3.7.1 Práce na vzdálenost
3.7.2 Práce s izolačními rukavicemi (práce v dotyku)
3.7.3 Práce v přímém dotyku (práce na potenciálu)
3.7.4 Práce kombinací tří metod – metoda 3CM
3.7.5 Pracovní podmínky
3.7.6 Organizace prací metodou PPN
3.7.6.1 Činnost osoby pověřené kontrolou elektrického zařízení běhen pracovní činnosti
3.7.6.2 Činnost vedoucího práce
3.7.6.3 Nářadí, výstroj a přístroje
3.7.6.4 Okolní prostředí
3.7.7 Specifické požadavky pro zařízení vn, vvn a zvn
3.8 Dodatečné informace pro bezpečnou práci
3.8.1 Posuzování atmosférických podmínek, které jsou součástí podmínek prostředí
3.8.2 Ochrana před požárem – hašení
3.8.3 Pracoviště s nebezpečím výbuchu
3.8.4 Nebezpečí způsobené elektrickým obloukem
3.8.5 Nouzová opatření
Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 3
Literatura
Právní předpisy
Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016)
Kontrolní otázky
 
4. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V ZAŘÍZENÍCH NAD 1 000 V
4.1 Základní požadavky na bezpečnost
4.1.1 Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem
4.1.2 Podmínky pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem
4.1.3 Vymezení pojmů živých a neživých částí rozvodných elektrických zařízení
4.1.3.1 Neživé části rozvodného elektrického zařízení nad 1 000 V AC
4.2 Prostředky základní ochrany (ochrana před dotykem živých částí)
4.2.1 Ochrana polohou (umístění zařízení mimo dosah)
4.2.2 Ochrana zábranou
4.2.3 Ochrana přepážkami nebo kryty
4.2.4 Ochrana živých částí izolací
4.3 Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení nad 1 000 V AC
4.3.1 Dotyková napětí pro omezené trvání průtoku proudu v zařízeních nad 1 000 V AC
4.3.1.1 Termíny a definice
4.3.1.2 Dotyková napětí a proud tělem
4.3.2 Dotyková napětí v sítích vn
4.3.2.1 Dotyková napětí bez uvažování přídavných odporů (rezistancí) v sítích vn s dobou trvání poruchy tF  >> 10 s
4.3.2.2 Dotyková napětí při uvažování přídavných odporů (rezistancí) v sítích vn s dobou trvání poruchy tF >> 10 s
4.3.2.3 Výpočet předpokládaného dovoleného dotykového napětí UvTp v obvodu lidské tělo + přídavné odpory (rezistance)
4.3.2.4 Zjišťování přídavného odporu (rezistance) přechodu mezi podrážkou bot a zemí RF2, výpočet rezistivity (měrného odporu) půdy v povrchové vrstvě ρS
4.3.2.5 Dotyková napětí v různých místech z hlediska působení přídavných odporů
4.3.3 Zařízení trojfázových distribučních kompenzovaných sítí vn z hlediska dovolených dotykových napětí UTp a UvTp
4.3.3.1 Opatření pro dodržení mezních hodnot dovolených dotykových napětí
4.3.3.2 Měření dotykových napětí
4.4 Prostředky (způsoby) ochrany neživých částí elektrických rozvodných zařízení nad 1 000 V AC
4.4.1 Případy, kdy lze od kontroly hodnot dotykových napětí upustit – venkovní vedení vn, vvn, zvn
4.4.2 Ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed (uzel) zdroje. Ochrana v sítích IT – kompenzovaná síť
4.4.2.1 Požadavky na odpor ochranného uzemnění
4.4.3 Ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích s přímo uzemněným středem (uzlem) nebo krajním vodičem. Ochrana v sítích TT(r) – síť s nízkoimpedančním uzemněním středu
4.4.3.1 Podmínky pro dosažení této ochrany zemněním
4.4.4 Ochrana zemněním s rychlým vypnutím v sítích, kde není střed (uzel) přímo uzemněn. Ochrana v sítích IT(r) – síť s nepřímo uzemněným středem přes odpor
4.4.4.1 Podmínky pro dosažení této ochrany zemněním
4.4.5 Pospojování (k uvedení na stejný potenciál)
4.4.6 Ochrana izolací
4.4.6.1 Části, které se musí při obsluze uchopit rukou
4.4.6.2 Opatření pro zařízení nad 1 000 V AC
4.4.7 Ochrana zábranou
4.5 Uznávaná zvláštní opatření M pro elektrické stanice nad 1 kV
4.5.1 Popis uznávaných zvláštních opatření M
Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 4
Literatura
Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016)
Kontrolní otázky
 
5. UZEMŇOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NAD 1 000 V
5.1 Termíny a definice
5.2 Elektrické stanice – uzemnění a uzemňovací přívody
5.2.1 Návrh uzemňovací soustavy
5.2.1.1 Dimenzování s ohledem na korozní odolnost a mechanickou pevnost
5.2.1.2 Dimenzování s ohledem na tepelnou odolnost
5.2.1.3 Dimenzování s ohledem na dotyková a kroková napětí
5.2.2 Opatření pro zamezení zavlečeného potenciálu – zavlečený potenciál ze soustavy nad 1 000 V do soustav nn
5.2.2.1 Uzemňovací soustavy vn a nn
5.2.2.2 Napájení elektrického zařízení nn umístěného uvnitř stanice nad 1 000 V
5.2.2.3 Napájení elektrického zařízení nn umístěného vně stanice nad 1 000 V
5.2.2.4 Elektrická zařízení nn v blízkosti stanice nad 1 000 V
5.2.2.5 Zavlečené potenciály do telekomunikačních a jiných soustav
5.2.3 Provádění uzemňovacích soustav
5.2.3.1 Instalace zemničů a uzemňovacích přívodů
5.2.3.2 Zřizování zemničů a uzemňovacích přívodů
5.2.4 Opatření při zemnění elektrických zařízení a instalací.
5.2.4.1 Oplocení kolem zařízení elektrických stanic
5.2.4.2 Potrubí
5.2.4.3 Koleje
5.2.4.4 Stožárové transformovny a spínací zařízení
5.2.4.5 Sekundární obvody přístrojových transformátorů
5.2.5 Požadavky na uzemnění v transformovnách vn/nn
5.2.6 Spojování kovových plášťů kabelů v rozvodných elektrických zařízeních
5.3 Venkovní vedení vn, vvn a zvn – uzemnění a uzemňovací přívody
5.3.1 Dimenzování uzemňovacích soustav venkovních vedení
5.3.2 Dimenzování s ohledem na korozi a mechanickou pevnost
5.3.3 Dimenzování s ohledem na tepelnou odolnost
5.3.4 Dimenzování s ohledem na bezpečnost osob
5.3.4.1 Opatření pro dodržení dovolených dotykových napětí
5.3.4.2 Opatření v sítích s izolovaným středem (IT) nebo v kompenzovaných sítích
5.3.4.3 Opatření v sítích s rychlým automatickým odpojením od zdroje
5.3.5 Uzemňování pro ochranu před účinky blesku
5.3.6 Kontrola uzemnění na místě a dokumentace uzemňovacích soustav
Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 5
Literatura
Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016)
Kontrolní otázky
 
6. OCHRANA ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ NAD 1 000 V PŘED PŘEPĚTÍM
6.1 Druhy svodičů přepětí
6.2 Základní údaje o ochraně sítí vn proti přepětí
6.2.1 Přepětí od přímých úderů do vedení
6.2.2 Přepětí nepřímých úderů (indukovaná přepětí)
6.2.3 Koordinace izolace zařízení sítě vn
6.3 Základní zásady dimenzování omezovačů přepětí
6.3.1 Termíny a definice
6.3.2 Volba trvalého provozního napětí UC omezovačů přepětí
6.3.3 Volba energetické třídy a jmenovitého výbojového proudu omezovačů přepětí
6.3.4 Povrchová dráha izolace omezovačů přepětí
6.4 Zásady pro umisťování a připojování omezovačů přepětí
6.4.1 Schéma připojení omezovače přepětí k chráněnému objektu
6.4.2 Obecně platná pravidla pro připojování svodičů přepětí
6.5 Doplňková ochranná opatření
6.5.1 Uzemnění stožárů vedení před elektrickou stanicí
6.5.2 Výběhová (zemnicí) lana
6.5.3 Sdružené zaústění vedení do rozvodny
6.6 Ochrana jednotlivých zařízení sítí vn omezovači přepětí
6.6.1 Venkovní vedení provedené holými vodiči
6.6.2 Venkovní vedení provedené izolovanými vodiči
6.6.2.1 Ochrana před účinky indukovaných přepětí
6.6.2.2 Ochranné prvky pro vedení s izolovanými vodiči
6.6.2.3 Volba ochrany vedení s izolovanými vodiči
6.6.3 Ochrana přístrojů instalovaných na vedeních vn
6.6.4 Přechod venkovního vedení do kabelového vedení a kabelové zaústění do elektrické stanice
6.6.4.1 Vložené kabelové úseky a závěsné kabely ve venkovním vedení
6.6.4.2 Kabelová zaústění do elektrické stanice
6.7 Ochrana distribučních transformačních stanic omezovači přepětí
6.7.1 DTS sloupové a na příhradových stožárech
6.7.2 DTS zděné věžové
6.7.3 DTS zděné kioskové a vestavěné s kabelovým zaústěním
6.8 Rozvodny vn
6.8.1 Ochrana strany vn transformátoru 110 kV/vn
6.9 Základní údaje o ochraně sítí vvn proti přepětí
6.9.1 Přepětí od přímých úderů do vedení
6.9.1.1 Zemnicí lana
6.9.1.2 Údery do stožárů a zemnících lan – zpětné přeskoky
6.9.2 Přepětí nepřímých úderů (indukovaná přepětí)
6.9.3 Uzemňování pro ochranu před účinky blesku
6.9.4 Koordinace izolace zařízení sítí vvn
6.9.5 Zásady dimenzování omezovačů přepětí
6.9.5.1 Volba trvalého provozního napětí UC omezovačů přepětí
6.9.5.2 Volba jmenovitého napětí Ur omezovačů přepětí
6.9.5.3 Volba třídy vybití omezovačů přepětí
6.9.6 Zásady pro umísťování a připojování omezovačů přepětí – příklady provedení
6.9.6.1 Ochrana transformátorů
6.9.6.2 Uzemnění omezovačů přepětí
6.9.6.3 Kabelová zaústění vedení do rozvodny 110 kV
6.9.6.4 Zapouzdřené rozvodny
6.9.6.5 Kabelové úseky vložené do vedení
6.9.7 Doplňková ochranná opatření
6.9.7.1 Uzemnění stožárů před stanicí
6.9.7.2 Dvě zemnicí lana  na přechodu vedení do kabelu
Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 6
Literatura
Technické normy (v planém znění k 31. 3. 2016)
Kontrolní otázky
 
7. PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ZAŘÍZENÍ NAD 1 000 V
7.1 Elektrické stanice
7.1.1 Požadavky na konstrukční uspořádání před nebezpečným přiblížením k živým částem
7.1.1.1 Minimální vzdušné vzdálenosti živých částí rozvodných zařízení
7.1.1.2 Minimální výška nad přístupovým prostorem
7.1.1.3 Minimální vzdálenosti ochranných přepážek
7.1.1.4 Minimální vzdálenosti ochranných zábran
7.1.1.5 Stožárové, sloupové a věžové transformovny (instalace)
7.1.2 Vstupy a obslužné prostory elektrických stanic
7.1.2.1 Vstupy, dveře
7.1.2.2 Nouzové východy
7.1.2.3 Obslužné prostory
7.1.2.4 Únikové cesty
7.1.3 Stanoviště výkonových transformátorů
7.1.3.1 Uspořádání zařízení na stanovišti
7.1.3.2 Jímky
7.1.3.3 Venkovní stanoviště
7.1.3.4 Vnitřní stanoviště
7.1.3.5 Transformátory ve skříňových rozváděčích
7.2 Silnoproudá kabelová vedení
7.3 Silnoproudá venkovní vedení
7.3.1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 45 kV AC
7.3.2 Venkovní vedení vn
7.3.2.1 Zatížení vedení – zatěžovací stavy
7.3.2.2 Elektrické požadavky – klasifikace napětí
7.3.2.3 Nejkratší elektrické vzdálenosti pro zamezení přeskoku
7.3.2.4 Nejkratší vnější vzdálenosti vedení vn od objektů
7.4 Elektrické přípojky vn
7.4.1 Přípojky vn provedené venkovním vedením
7.4.2 Přípojky vn provedené kabelovým vedením
7.4.3 Kombinované přípojky vn
Podklady a kontrolní otázky ke kapitole 7
Literatura
Právní předpisy
Technické normy (v platném znění k 31. 3. 2016)
Kontrolní otázky

Facebook Komentáře
Stojí za pozornost
Zkušební testy Zkušební testy Kód: L52 Novinka Novinka
Skladem: > 15
390 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.