Domů / Literatura a software

Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu


Žádné hodnocení. Kód: L113 Produktové číslo: 9788087942710
Výrobce: IN-ELIN-EL
Skladem: 10 ks
399 Kč , plus doprava
(399 Kč/ks)
 
Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu

(druhé - aktualizované vydání, vydáno: 2/2021)
Autor: Ing. Michal Kříž, Mgr. Radek Roušar
Formát: A5, 196 stran, 52 obrázků, 29 tabulek, 1 příloha

Provádění revizí některých elektrických instalací má v České republice dlouholetou tradici, která sahá až k začátkům samostatného Československa ve dvacátých letech minulého století a možná ještě dále. Proto se pociťovalo jako určité zadostiučinění, že revizemi elektrických instalací se od osmdesátých let minulého století začala zabývat také mezinárodní normalizace v rámci IEC (Mezinárodní elektrotechnické komise) a návazně i evropská normalizace v rámci CENELEC (Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice).

Výsledkem zavádění předpisů lEC a CENELEC do našich českých technických norem je ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize. Tato norma je vlastně "prováděcím předpisem" k ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízenía svým určením odpovídá bývalým normám ČSN, které se zabývaly postupy při revizích elektrických instalací.

ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 uvádí základní postupy při provádění výchozích revizí elektrických zařízení, tj. prohlídku, zkoušení prováděné měřením, a to zejména z hlediska ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem (spojitosti ochranných vodičů, izolačních odporů, ochrany automatickým odpojením, měření odporu uzemnění, zkoušky doplňkové ochrany proudovými chrániči a doplňujícím pospojováním, zkoušky polarity a pořadí fází, funkční zkoušky, úbytku napětí, ověření ochrany proti tepelným účinkům atd.). Oproti předchozím vydáním (viz ČSN 33 2000-6-61 ed. 2) tato norma uvádí též zásady pro vypracování zprávy o výchozí revizi, zásady pro provádění pravidelných revizí, zásady pro určování jejich lhůt i zásady pro vypracování zprávy o pravidelné revizi. Důležité v této normě je ustanovení, že revizi musí provádět osoba znalá, která je k provádění revizí způsobilá – kvalifikovaná. (Samozřejmě se netvrdí, že revizi musí provádět revizní technik, protože je na legislativě každé členské země EU, jakým způsobem požadavek na kvalifikaci osoby provádějící revizi naplní.)

Tato příručka v prvé části uvedenou ČSN 33 2000-6 ed. 2 komentuje, pokud možno srozumitelnou formou včetně vazeb jejich ustanovení na ustanovení ČSN 33 1500. Postupy při provádění výchozích revizí elektrických instalací jsou aplikovatelné i na provádění jejich pravidelných revizí. Proto má tato příručka všeobecnější platnost než pouze pro provádění výchozích revizí elektrických instalací.

Revizní technici elektrických zařízení podnikající v této oblasti, dodavatelé i odběratelé revizních prací tak dostávají do rukou příručku věnující se oblasti revizí elektrických zařízení komplexně, tj. po stránce technické, technologické i ekonomicko-právní.

Ještě poznámka k terminologii používané v oblasti technické normalizace elektrických instalací týkající se i jejich revizí. Ještě do poměrně nedávné doby technické normy dané oblasti hovořily o elektrických zařízeních. Například ČSN 34 1010:1965 Všeobecné předpisy pro ochranpřed nebezpečným dotykovým napětím, která až do roku 1996 stanovovala opatření, která u elektrických zařízení poskytují ochranu před úrazem elektrickým proudem při dotyku nebo přiblížení, zatímco v současné době platná ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, která tu předchozí normu, tj. ed. 2, prakticky nahradila, se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích.

Proč k této změně došlo? Starší elektrotechnici při své práci vycházeli především z německy psaných dokumentů, a v nich se pro danou problematiku používal výraz „elektrische Anlage“, který je do češtiny překládán jako „elektrické zařízení“. Od konce osmdesátých let 20. století se do soustavy ČSN stále více zaváděly mezinárodní a později i evropské normy, které byly přístupné obvykle v anglickém znění. A v těchto normách se ve stejném významu, jako se dříve používal výraz elektrická zařízení, používá anglický výraz „electrical installations“, který v současné době ve většině případů překládáme jako „elektrické instalace“. Takže je možno uvést, že v dané souvislosti se v případě výrazů „elektrické zařízení“ a „elektrické instalace“ jedná prakticky o synonyma, přičemž se v současné době kloníme v rámci jazykové jednotnosti s ostatními jazyky spíše k používání slova „instalace“.

V této příručce se ve smyslu revize elektrických zařízení nebo elektrických instalací používá většinou pouze zkráceného termínu „revize“. Pouze v případech, kdy je nutné tyto revize odlišit od revizí jiných zařízení (zdvihacích, tlakových apod.) se používá úplný výraz pro označení těchto revizí.

Při provádění revizí elektrických instalací je samozřejmě na prvním místě elektrotechnická odbornost, nicméně hned za ní je i určité právní minimum, protože bez řádné objednávky nebo smlouvy může být jakákoliv činnost, byť sebe lépe odvedená, zbytečnou, protože za ní nemusí být zaplaceno. Druhá část této publikace je tak věnována právě tomuto právnímu minimu tak, abychom Vás upozornili na důležité náležitosti smluvních vztahů, a to obzvláště s přihlédnutím k rekodifikaci občanského práva, které nastalo s účinností od 1. 1. 2014. Od rekodifikace občanského práva uběhlo již několik let, nicméně i přesto se dodnes setkáváme s tím, že někteří revizní technici při uzavírání smluv používají vzory podle dnes již neplatného „obchodního zákoníku“.

Jednotlivé kapitoly jsou tak zaměřeny na subjekty závazkových vztahů, tedy kdo je oprávněn jednotlivé subjekty zastupovat při podepisování smluv či objednávek. Jaké náležitosti by smlouvě neměly chybět a naopak, čeho se vyvarovat. Při zpracování jednotlivých kapitol je kladen důraz na vztah k revizní činnosti, nicméně i přesto musíme důrazně upozornit, že každý smluvní vztah je specifický a žádný vzor nelze považovat za dokonalý. Vždy je nutno vzít v úvahu veškeré aspekty konkrétního smluvního vztahu.

V této publikaci jsou oproti předchozímu vydání doplněny odkazy na normativní dokumenty týkající se revizí elektrických instalací, které byly od jejího předchozího vydání zpracovány. Těmito dokumenty jsou jednak technická normalizační informace TNI 33 2000-6:2020 uvádějící komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2 a také změna Z2 samotné ČSN 33 2000-6 ed. 2, která platí pro revize elektrických instalací. Oba tyto dokumenty spolu úzce souvisejí. Jejich zpracování bylo vyvoláno potřebou usnadnit elektrotechnikům orientaci v otázkách revizí a také aplikovat vzory revizních zpráv uvedené v ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 na podmínky v ČR. Některé otázky, které se mohou při revizích vyskytnout, tato publikace přímo neřeší a jejich řešení ponechává na TNI 33 2000-6:2020.

Tato kniha by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu revizních techniků elektrických zařízení ke zkouškám odborné způsobilosti a pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi. Zcela určitě však bude užitečná i pro elektrotechniky, kteří elektrická zařízení nerevidují.

Obsah:

1. ÚVOD
2. ÚČEL REVIZÍ
3. LEGISLATIVA K REVIZÍM

4. K REVIZÍM PODLE TECHNICKÝCH NOREM
4.1 Výchozí revize
4.2 Pravidelné revize
4.3 Mimořádné revize

5. DOKUMENTACE A INFORMACE POTŘEBNÉ K REVIZI
6. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ REVIZE

7. OBECNĚ O PROHLÍDCE
7.1 Podrobněji o prohlídce
7.2 Ještě podrobněji k prohlídce
7.2.1 Způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem (viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018)
7.2.2 Použití protipožárních přepážek a uplatnění dalších protipožárních opatření (viz ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 kapitola 527)
7.2.3 Volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí (viz ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 kapitola 523)
7.2.4 Volba, seřízení, selektivita a koordinace ochranných a kontrolních (monitorovacích) přístrojů (viz ČSN 33 2000-5-53 ed. 2:2016 kapitoly 536 a 538)
7.2.5 Volby, umístění a instalace vhodných přepěťových ochran (SPD), kde je to určeno (viz ČSN 33 2000-5-534 ed. 2:2016)
7.2.6 Volba, umístění a instalace vhodných odpojovacích a spínacích přístrojů (viz ČSN 33 2000-5-537 ed. 2:2016)
7.2.7 Volby zařízení a ochranných opatření přiměřených k vnějším vlivům a mechanickým namáháním (viz ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 kapitola 422, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 čl. 512.2 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 kapitola 522)
7.2.8 Označení nulových a ochranných vodičů (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 čl. 514.3)
7.2.9 Vybavení schématy, výstražnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 čl. 514.5)
7.2.10 Označení obvodů, nadproudových ochranných přístrojů (pojistek, jističů), spínačů, svorek atd. (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 kapitola 514)
7.2.11 Odpovídající způsob zakončování a spojování kabelů a vodičů, způsob montáže (viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 kapitola 526)
7.2.12 Volby a instalace uzemnění, ochranných vodičů (jejich přítomnost) a jejich připojování (viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 – navazuje na kapitolu 7.2.1)
7.2.13 Přístupnosti zařízení a spínačů z hlediska jejich ovládání, značení a údržby (viz ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 kapitoly 513 a 514)
7.2.14 Opatření proti elektromagnetickému rušení (viz ČSN 33 2000-4-444:2011)
7.2.15 Kontrola, zda neživé části jsou spojeny s uzemněním (viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 kapitola 411.3 – navazuje na kapitoly 7.2.1 a 7.2.2)
7.2.16 Správná volba a provedení elektrických vedení (viz ČSN 33 2000-5-52:2012 kapitoly 521 a 522)
7.2.17 Zvláštní požadavky pro jednoúčelové elektrické instalace nebo jejich umístění (viz požadavky jednotlivých norem části 7 souboru ČSN 33 2000)

8. ZKOUŠENÍ A MĚŘENÍ
8.1 Zkoušení
8.2 Měření
8.3 Přesnost měření

9. ZKOUŠENÍ A MĚŘENÍ – PŘEHLED
9.1 Spojitost ochranných vodičů
9.2 Izolační odpor elektrického zařízení (v elektrické instalaci)
9.3 Ochrana elektrickým oddělením – ochrana malým napětím SELV a PELV (bezpečná malá napětí) a funkční malé napětí (FELV)
9.3.1 Zkoušení ochrany elektrickým oddělením
9.3.2 Měření v obvodech chráněných elektrickým oddělením
9.3.3 Prohlídka zařízení v obvodech SELV a PELV
9.3.4 Zkoušení zařízení v obvodech SELV a PELV
9.3.5 Měření v obvodech SELV, PELV a FELV
9.3.6 Prohlídka zařízení v obvodech FELV 100
9.4 Ochrana nevodivým okolím (dostatečný izolační odpor podlahy a stěn)
9.4.1 Prohlídka
9.4.2 Zkoušení
9.4.3 Měření
9.4.3.1 Metoda měření izolačního odporu podlah a stěn
9.5 Automatické odpojení od zdroje (sítě TN, TT, IT)
9.5.1 Prohlídka
9.5.2 Zkoušení
9.5.3 Měření
9.5.3.1 Sítě TN
9.5.3.2 Sítě TT
9.5.3.3 Sítě IT
9.5.3.4 Měření impedance smyčky
9.5.3.5 Měření odporu uzemnění
9.5.3.6 Zjišťování odporu uzemnění za nepříznivých okolností
9.5.3.7 Měření k ověření proudových chráničů
9.6 Zkouška zapojení přístrojů
9.7 Zkouška elektrické pevnosti
9.8 Vícefunkční přístroje

10. FUNKCE ZAŘÍZENÍ
11. ÚBYTKY NAPĚTÍ
12. ZJIŠŤOVÁNÍ SLEDU FÁZÍ

13. ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE
13.1 K posuzování bezpečnosti

PŘÍLOHA
ČÁST II – autor Mgr. Radek Roušar
1. SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA SMLUVNÍCH VZTAHŮ A ZÁKLADNÍ PRINCIPY OBČANSKÉHO PRÁVA

2. JAKÝM ZPŮSOBEM UZAVŘÍT SMLUVNÍ VZTAH? UZAVŘÍT SMLOUVU NEBO OBJEDNÁVKU?
2.1 Jaký typ smlouvy zvolit?
2.2 Obsah smlouvy
2.2.1 Základní údaje
2.2.2 Předmět smlouvy
2.2.3 Rozsah a způsob kontroly
2.2.4 Místo a doba provedení revize
2.2.5 Cena a způsob finančního vyrovnání
2.2.6 Součinnost objednatele
2.2.6.1 Podklady pro provedení revize
2.2.6.2 Příprava elektrického zařízení k provedení revize
2.2.6.3 Příprava okolí
2.2.6.4 Účast odborného pracovníka objednatele
2.2.7 Smluvní pokuty
2.2.8 Zvláštní a závěrečná ustanovení
2.3 Obchodní či dodací podmínky
2.4 Ochrana spotřebitele
2.5 Vymahatelnost práva v ČR, institut rozhodčích doložek

3. PODNIKATELSKÉ AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM REVIZÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
4. VZOROVÁ SMLOUVA

Facebook Komentáře
Stojí za pozornost
SADA dvou publikací - Příručka pro zkoušky + Zkušební testy SADA dvou publikací - Příručka pro zkoušky + Zkušební testy Kód: SADA 121+52 Novinka Novinka Doporučujeme Doporučujeme Výhodná SADA
Skladem
820 Kč
Detail
Zkušební testy Zkušební testy Kód: L52
Skladem: > 15
390 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.