Domů / Literatura a software

Příručka pro zkoušky elektrotechniků a vedoucích elektrotechniků


Žádné hodnocení. Kód: L121 Produktové číslo: 9788088624059 Novinka Novinka Doporučujeme Doporučujeme
Výrobce: IN-ELIN-EL
Skladem: > 15
530 Kč , plus doprava
(530 Kč/ks)
 
Příručka pro zkoušky elektrotechniků a vedoucích elektrotechniků
Informace Tuto Příručku pro zkoušky elektrotechniků je možné také zakoupit v »cenově zvýhodněné sadě« se Zkušebními testy!

(aktualizované vydání, 2024)

Autor: Ing. Michal Kříž
Formát A5, 336 stran, 78 obrázků, 40 tabulek a 2 přílohy

Tato příručka navazuje na sérii dvanácti Příruček pro zkoušky elektrotechniků – požadavků na základní odbornou způsobilost a také na sérii čtyř Příruček pro zkoušky vedoucích elektrotechniků, s nimiž tvoří jeden celek. Reaguje tak na novou legislativu (zákon č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 194/2022 Sb.).

Příručka, obdobně jako příručky z řady předchozích příruček pro zkoušky elektrotechniků, obsahuje logický přehled základních poznatků z elektrotechniky a požadavků na elektrická zařízení, zejména z hlediska bezpečnosti, které by měl kvalifikovaný elektrotechnik znát. Podává výklad základních poznatků, které jsou důležité, aby elektrotechnici uměli rozpoznat nebezpečí, která mohou při provozu elektrického zařízení vznikat a aby uměli včas těmto nebezpečím zabránit. Nemusí se přitom jednat pouze o nebezpečí pro osoby, ale může jít i o ohrožení majetku a okolí.

Příručka je aktualizována podle norem a právních předpisů platných v době jejího vydání.

První část vychází z jednoduchých a představitelných základních vztahů nutných k pochopení elektrických jevů. Na nich jsou totiž založeny nejen samotné funkce elektrických zařízení, ale i působení elektřiny na materiály i živé bytosti včetně lidí, a různých elektrických účinků se využívá i k fungování prostředků ochrany před nebezpečími, která elektřina vyvolává.

Na tento základ navazuje druhá část, která je zpracována podle principů uvedených v ČSN EN 50110-1 ed. 4, v níž jsou vysvětleny zásady bezpečnosti v elektrotechnice. Zásadám práce na elektrických zařízeních a jejich obsluhy je věnována další, třetí část této publikace.

Čtvrtá část se zmiňuje o potřebě provádění revizí elektrických zařízení.

Pátá část probírá zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Jedna z nejobsáhlejších částí, část šestá, je tradičně věnována problematice ochrany před úrazem elektrickým proudem. Ta je upravena s ohledem na sjednocené pojetí ochrany před úrazem elektrickým proudem ve veškerých elektrických zařízeních, i s ohledem na zásady této ochrany v elektrických instalacích. To je vysvětleno v souladu s platnými mezinárodními a evropskými normami (ČSN EN 61140 ed. 3:2016, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 a dalšími). Na začátku této části je také vysvětleno, proč se již pro ochranu před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích do 1 000 V neuplatňuje rozdělení prostorů na normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné. Jako vodítka pro volbu ochranných opatření mohou posloužit tabulky této publikace, a to tab. 29 uvádějící jaké proudové chrániče volit v určitých případech, a tab. 31 uvádějící jaká ochranná opatření volit v závislosti na vnějších vlivech.

Zásadám správného provedení, připojení a ochrany zařízení před nadproudy, ochranným opatřením v elektrických rozvodech, elektrických stanicích a u strojních zařízeních je věnována další, sedmá část příručky. I v té je zachycen nejnovější vývoj požadavků týkajících se také zajištění bezpečného provozu strojů podle ČSN EN 60204-1 ed. 3:2019. V této části je uvedena též informace o tzv. obloukových ochranách (označují se AFDD), které doplňují mezeru v ochranách před vznikem požáru z důvodu jiskření v narušených částech elektrických vedení.

Ochranou před bleskem, a to nejen před jeho účinky na objekty, ale i na vnitřní elektrická, a především elektronická zařízení a výpočetní techniku, se v souladu s druhým vydáním souboru norem ČSN EN 62305 řešících tuto problematiku zabývá osmá část příručky.

Devátá část je věnována měřením při údržbě a revizích elektrických zařízení. Tyto činnosti jsou totiž podstatnou a velmi důležitou součástí práce elektrotechniků i vedoucích elektrotechniků.

Na konci jednotlivých kapitol jsou opět kontrolní otázky včetně stručných odpovědí, případně odkazů na příslušnou pasáž v textu.

Příručka, jež obsahuje standard požadavků na odbornou způsobilost elektrotechniků i vedoucích elektrotechniků (podle § 6 a § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.), by měla být nejen dobrou pomůckou pro jejich přípravu ke zkouškám, ale i užitečným dílem pro každodenní elektrotechnickou praxi. Rovněž by se měla stát základním studijním materiálem pro žáky a studenty učilišť, středních, vyšších i vysokých škol elektrotechnických oborů.

Obsah

SLOVO VYDAVATELE
1.    ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY
1.1    Základní vztahy v elektrotechnice
1.1.1    Elektrické napětí, proud, odpor a výkon
1.1.1.1    Jednotky elektrických veličin
1.1.2    Stejnosměrný (DC) a střídavý proud (AC)
1.1.3    Efektivní hodnoty napětí, proudu a výkonu – impedance    
1.1.4    Sériové a paralelní řazení odporů a impedancí – Kirchhoffovy zákony
1.1.5    Trojfázové obvody
1.2    Význam a rozdělení elektrotechnických materiálů
1.2.1    Vodiče a izolanty
1.2.2    Kapacity a indukčnosti
1.3    Účinky napětí a proudů
1.3.1    Účinky napětí a proudů na látky a materiály
1.3.2    Účinky proudů na lidský organismus (prahy vnímání, odpoutání, srdeční fibrilace)
1.3.3    Odpor (impedance) lidského těla
1.3.4    Rozdíl mezi účinky stejnosměrného a střídavého proudu
Literatura ke kapitole 1
Technické normy ke kapitole 1
Kontrolní otázky ke kapitole 1
2.    ZÁSADY BEZPEČNOSTI V ELEKTROTECHNICE
2.1    Bezpečnost a podmínky jejího dodržování
2.1.1    Bezpečnost elektrických zařízení
2.1.2    Odborná způsobilost v elektrotechnice
2.1.3    Rozdělení, školení a zkoušky odborných způsobilostí
2.1.4    Rozdělení elektrických zařízení z hlediska bezpečnostních rizik
2.1.5    Bezpečnostní značení – bezpečnostní barvy
2.1.6    Bezpečnostní značky
2.1.7    Ochranná pásma elektrických zařízení
2.1.7.1    Ochranná pásma venkovních vedení
2.1.7.2    Ochranná pásma podzemních vedení
2.1.7.3    Ochranná pásma elektrických stanic
2.1.7.4    Ochranná pásma výroben
2.1.8    Systém povinné péče o bezpečnost elektrických zařízení
2.1.9    Průvodní a provozní dokumentace
2.2    Rozdělení elektrických zařízení
2.2.1    Druhy elektrických zařízení
2.2.2    Rozdělení elektrických zařízení podle napětí
2.2.3    Jmenovitá napětí do 1000 V
2.2.4    Druhy sítí (TN, TT, IT)
Literatura ke kapitole 2
Technické normy ke kapitole 2
Právní předpisy ke kapitole 2
Kontrolní otázky ke kapitole 2
3.    PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A JEJICH OBSLUHA
3.1    Právní odpovědnost vedoucího elektrotechnika
3.1.1    Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a související právní předpisy
3.1.1.1    Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
3.1.1.2    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, práva a povinnosti zaměstnavatelů
3.1.1.3    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, práva a povinnosti zaměstnanců
3.1.2    Údržba elektrických zařízení a hromosvodů
3.1.3    Prozatímní elektrická zařízení
3.2    Bezpečnost při činnostech na elektrických zařízeních
3.2.1    Rozdíl mezi obsluhou elektrických zařízení a prací na elektrických zařízeních
3.2.2    Odborná způsobilost osob určených pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních
3.2.3    Vedoucí práce
3.2.4    Správce instalace a řídící provozu
3.2.5    Práce podle pokynů, práce pod dohledem a pod dozorem
3.2.6    Práce na elektrických zařízeních a jejich obsluha vykonávaná osobami školenými (seznámenými), poučenými a znalými (tj. elektrotechniky a vedoucími elektrotechniky)
3.2.7    Nářadí, výstroj (osobní ochranné a pracovní prostředky) a přístroje    130
3.2.8    Označení elektrických zařízení
3.2.8.1    Označení na veřejně přístupných místech
3.2.8.2    Označení pro zajištění bezpečnosti při práci
3.2.8.3    Používání bezpečnostních sdělení
3.2.9    Oděv při práci a obsluze elektrických zařízení
3.2.10    Dorozumívání při činnostech na elektrickém zařízení
3.2.11    Zajištění bezpečnosti při práci
3.2.12    Základní technicko-organizační opatření
3.2.12.1    Na které práce se příkaz B vydává
3.2.12.2    Kdo příkaz B vydává a podepisuje
3.2.12.3    Co znamená ukončit práce na zařízení
3.2.12.4    Zapnutí zařízení
3.2.13    Zásady pro obsluhu elektrických zařízení (pro provozní činnosti podle ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015 i ed. 4:2024)
3.2.14    Způsoby práce na elektrických zařízeních
3.2.15    Zásady pro práce na elektrických zařízeních
3.2.16    Kdo musí být seznámen s funkcí a účelem spínačů
3.2.17    Vypínání elektrických zařízení z bezpečnostních a požárních důvodů
3.2.18    Zajištění pracoviště – vypnutí, odpojení a další podmínky
3.3    Elektrotechnické provozovny
3.3.1    Opatření pro zajištění provozu v akumulátorovnách a nabíjecích stanicích
3.4    Zajištění elektrických zařízení při požáru, zátopách a jiných ohroženích
3.5    Ochranné a pracovní prostředky
3.5.1    Používání a údržba pryžových rukavic a obuvi pro elektrotechniku
3.5.2    Vybavení elektrických provozoven ochrannými a pracovními prostředky
3.5.3    Vybavení elektrických zařízení bezpečnostními značkami a tabulkami
Literatura ke kapitole 3
Právní předpisy ke kapitole 3
Technické normy ke kapitole 3
Kontrolní otázky ke kapitole 3
4.    REVIZE, PROHLÍDKY A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
4.1    Výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení, periodické prohlídky a zkoušky
4.1.1    Revize z pohledu technických norem a legislativních předpisů
4.1.2    Účel revizí
4.1.3    Podklady a pomůcky potřebné k provedení výchozí revize
4.1.4    Obsah výchozí revize
4.1.5    Pravidelné revize
4.1.6    Mimořádné revize
4.1.7    Lhůty pravidelných revizí a postup při revizích
4.2    Kontroly a revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů držených v ruce
Literatura ke kapitole 4
Technické normy ke kapitole 4
Právní předpisy ke kapitole 4
Kontrolní otázky ke kapitole 4
5.    PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKOU ENERGIÍ – PRACOVNÍ ÚRAZY
5.1    Rozdělení úrazů elektrickou energií podle příčiny
5.2    Zásady preventivních opatření
5.3    Postup záchranných prací
5.4    Postup při poskytování první pomoci
5.4.1    Ošetření postiženého
5.4.2    Umělé dýchání
5.4.3    Nepřímá srdeční masáž
5.4.4    Přivolání lékaře, další ošetření, oznámení úrazu
5.5    Pracovní úrazy
5.5.1    Sepsání záznamu o úrazu
5.5.2    Hlášení pracovních úrazů
5.5.3    Evidence pracovních úrazů
Literatura    ke kapitole 5
Právní předpisy ke kapitole 5
Kontrolní otázky ke kapitole 5
6.    OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
6.1    Podmínky pro zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem
6.1.1    Dovolená dotyková napětí
6.2    Základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem
6.3    Zajištění ochrany z hlediska podmínek provozu
6.3.1    Normální podmínky – základní ochrana (dříve ochrana před dotykem živých částí)
6.3.2    Podmínky jedné poruchy – ochrana při poruše (dříve ochrana před dotykem neživých částí)
6.3.3    Zvláštní případy – doplňková ochrana
6.4    Prostředky k zajištění ochrany
6.4.1    Prostředky základní ochrany (dříve též – ochrany před dotykem živých částí)
6.4.1.1    Základní izolace
6.4.1.2    Přepážky a kryty
6.4.1.3    Zábrany
6.4.1.4    Ochrana polohou (umístěním mimo dosah)
6.4.1.5    Omezení napětí
6.4.1.6    Omezení ustáleného dotykového proudu a náboje
6.4.1.7    Řízení potenciálu
6.4.2    Prostředky ochrany při poruše (dříve – ochrany před dotykem neživých částí)
6.4.2.1    Přídavná izolace
6.4.2.2    Ochranné pospojování
6.4.2.3    Ochranné stínění
6.4.2.4    Automatické odpojení od zdroje
6.4.2.5    Jednoduché oddělení (obvodů)
6.4.2.6    Nevodivé okolí
6.4.2.7    Řízení potenciálu
6.4.3    Prostředky zvýšené ochrany zajišťující zároveň ochranu základní i ochranu při poruše
6.4.3.1    Zesílená izolace
6.4.3.2    Ochranné oddělení obvodů
6.4.3.3    Zdroj omezeného proudu
6.4.3.4    Ochranná impedance
6.5    Kompletní opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem
6.5.1    Automatické odpojení od zdroje
6.5.2    Dvojitá nebo zesílená izolace
6.5.3    Elektrické oddělení
6.5.4    SELV, PELV a FELV
6.5.4.1    SELV
6.5.4.2    PELV
6.5.4.3    FELV
6.5.5    V praxi méně používaná ochranná opatření
6.5.5.1    Ochranné pospojování
6.5.5.2    Nevodivé okolí
6.5.5.3    Omezení proudu a náboje
6.6    Požadavky na prostředky základní ochrany
6.6.1    Izolační odpor elektrických zařízení
6.6.2    Krytí – IP a IK kód
6.6.2.1    Stupně ochrany krytem – IP kód
6.6.2.2    Stupně ochrany krytem – IK kód
6.7    Elektrické sítě z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem
6.7.1    Rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S
6.7.2    Rozdíl mezi sítěmi TN, TT a IT
6.7.2.1    Sítě TT
6.7.2.2    Sítě IT
6.7.2.3    Doplňující pospojování
6.8    Prostředky ochrany při poruše – ochranné vodiče, zemnění a pospojování, ochranné přístroje
6.8.1    Vedení a kladení ochranných vodičů
6.8.2    Využití náhodných ochranných vodičů, vodičů pospojování, překlenutí vodoměrů
6.8.3    Užití zemničů
6.8.4    Dimenzování, uložení a spojování zemničů
6.8.5    Ochrana zemničů před korozí
6.8.6    Ochranné přístroje
6.8.6.1    Nadproudové ochranné přístroje
6.8.6.2    Proudové chrániče
6.8.6.3    Napěťové chrániče
6.8.6.4    Hlídače izolačního stavu
6.9    Koordinace ochranných opatření – třídy ochrany elektrických předmětů, vnější vlivy, provozní stavy
Literatura ke kapitole 6
Technické normy ke kapitole 6
Kontrolní otázky ke kapitole 6
7.    PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
7.1    Elektrické vedení – jištění a jeho volba
7.1.1    Základní zásady pro dimenzování vedení
7.1.2    Proudy vodičů
7.1.3    Jisticí prvky
7.1.4    Zásady volby jisticích prvků
7.1.5    Jištění před vznikem elektrického oblouku
7.1.5.1    Úvod
7.1.5.2    Obecně
7.1.5.3    Sériové poruchy
7.1.5.4    Paralelní poruchy
7.1.5.5    Způsob činnosti
7.1.5.6    Jak to je s uplatněním přístrojů AFDD
7.1.5.7    Příklady poruch, které přístroje AFDD odpojují
7.1.5.8    Použití obloukové ochrany
7.2    Obecné a konstrukční požadavky
7.2.1    Označení vodičů a svorek
7.2.2    Provedení ochranných svorek (místa připojení ochranných vodičů)
7.2.3    Barvy světelných návěstí a ovládacích tlačítek a jejich základní označení
7.2.4    Elektrická zařízení v prostředí normálním
7.2.5    Elektrická zařízení v prostředí mokrém a s nebezpečím požáru hořlavých prachů a hmot
7.2.6    Elektrická zařízení v hořlavých hmotách a na hořlavých podkladech
7.3    Kladení vedení
7.3.1    Zásady spojování vodičů
7.3.2    Průchody (prostupy) vedení zdmi a konstrukcemi
7.3.3    Kabelové prostory a kanály
7.4    Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
7.4.1    Zásuvky, vidlice, přívodky a nástrčky – hlavní zásady připojení
7.4.1.1    Domovní zásuvky a vidlice
7.4.1.2    Průmyslové zásuvky
7.4.1.3    Nástrčky a přívodky
7.4.2    Kladení pohyblivých přívodů a šňůrových vedení
7.5    Vnitřní elektrické rozvody
7.5.1    Zajištění bezpečnosti při připojování odběrného elektrického zařízení k síti
7.5.2    Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
7.5.3    Připojování zásuvek
7.5.4    Instalace v koupelnách, ochranné pospojování, proudový chránič
7.6    Elektrické stanice
7.6.1    Elektrické stanice podle obsluhy
7.6.2    Uzemnění v elektrických stanicích
7.6.3    Zásady uzemňování
7.7    Strojní zařízení
7.7.1    Obsah technické dokumentace
7.7.1.1    Základní informace
7.7.2    Provedení řídicích obvodů
7.7.2.1    Opatření pro omezení rizika v řídicích obvodech
7.7.2.2    Přístroje pro nouzové vypnutí
7.7.3    Označování vodičů – doplnění ke kapitole 7.2.1
7.7.4    Připojování pohyblivých nebo přestavitelných částí strojního zařízení
7.8    Prozatímní elektrická zařízení
7.8.1    Rozdělení prozatímních elektrických zařízení
7.8.2    Zásady pro zřizování a provoz prozatímních elektrických zařízení
7.8.3    Zřizování prozatímních elektrických zařízení v průmyslových závodech
7.9    Nebezpečí, riziko, ochranná opatření
7.9.1    Požadavky na elektrotechnické výrobky a zařízení
7.9.2    Posuzování rizik a provedení elektrických zařízení
Literatura ke kapitole 7
Technické normy ke kapitole 7
Kontrolní otázky ke kapitole 7
8.    OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM
8.1    K současnému pojetí ochrany před bleskem – ochrany budov i elektronických systémů
8.1.1    Proč provádět ochranu před bleskem a jeho účinky důkladněji než dříve
8.1.2    Nová terminologie používaná v oblasti ochrany před bleskem
8.2    Vnější ochrana před bleskem a přepětím
8.2.1    Zásady pro zřizování a provoz podle druhu a charakteru chráněného objektu
8.2.1.1    Které objekty se musí chránit před bleskem
8.2.1.2    Hledisko pravděpodobnosti škody při zřizování hromosvodu
8.2.1.3    Základní části vnějšího LPS
8.2.1.4    Třídy LPS – provedení hromosvodu s ohledem na důležitost objektu a možné škody
8.2.1.5    Použití náhodných součástí pro konstrukci LPS
8.2.2    Jímače
8.2.2.1    Prvky jímačů
8.2.2.2    Ochranný prostor jímačů
8.2.3    Svody
8.2.3.1    Připojování svodů k jímačům
8.2.3.2    Umístění svodů
8.2.3.3    Počet svodů
8.2.3.4    Provedení svodů
8.2.3.5    Umístění vedení jímací soustavy i svodů
8.2.4    Uzemnění
8.3    Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím
8.3.1    Ochrana před přepětími
8.3.2    Svodiče bleskového proudu a svodiče přepětí
Literatura ke kapitole 8
Právní předpis ke kapitole 8
Technické normy ke kapitole 8
Kontrolní otázky ke kapitole 8
9.    MĚŘENÍ PŘI ÚDRŽBĚ A REVIZÍCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
9.1    Spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování
9.2    Izolační odpor elektrické instalace
9.3    Elektrické oddělení, SELV a PELV
9.4    Odpor podlah a stěn
9.5    Ověření podmínek ochrany automatickým odpojením od zdroje
9.5.1    Měření impedance smyčky v sítích TN
9.5.2    Ověření ochranného přístroje v sítích TN
9.5.3    Měření odporu RA (zemniče pro uzemnění neživých částí) v sítích TT
9.5.4    Výpočet nebo měření první poruchy v sítích IT
9.5.5    Měření odporu zemniče
9.6    Měření úbytku napětí
9.7    Měření proudu
9.8    Měření osvětlení
9.9    Další měření
9.10    Měření při údržbě
9.11    Měření elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí
9.11.1    Měření proudu protékajícího ochranným vodičem
9.11.2    Měření dotykového proudu
9.11.3    Měření náhradního unikajícího proudu
9.11.4    Měření izolačního odporu u elektrických spotřebičů (včetně elektrického ručního nářadí)
9.11.5    Odpor ochranného vodiče u elektrických spotřebičů (včetně elektrického ručního nářadí)
Právní předpis ke kapitole 9
Technické normy ke kapitole 9
Kontrolní otázky ke kapitole 9
Příloha 1 Základní veličiny a jednotky v elektrotechnice a vztahy mezi nimi
Příloha 2 Používané násobky a díly jednotek v elektrotechnice

Facebook Komentáře
Stojí za pozornost
"CD-ROM ELEKTRO" verze 52 na USB "CD-ROM ELEKTRO" verze 52 na USB Kód: CD 52 Novinka Novinka
Skladem: > 15
5.324 Kč
Detail
Zkušební testy Zkušební testy Kód: L52
Skladem: > 15
390 Kč
Detail
SADA dvou publikací - Příručka pro zkoušky + Zkušební testy SADA dvou publikací - Příručka pro zkoušky + Zkušební testy Kód: SADA 121+52 Novinka Novinka Doporučujeme Doporučujeme Výhodná SADA
Skladem
820 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.