Domů / Literatura a software / Literatura

Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků


Žádné hodnocení. Kód: L104 Produktové číslo: 9788087942352
Výrobce: IN-ELIN-EL
Skladem: 3 ks
363 Kč , plus doprava
(363 Kč/ks)
 
Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků

(druhé vydání, vydáno: 2018)
Autor: Václav Macháček
Formát: A5, 224 stran, 79 obrázků, 34 tabulek a 4 přílohy

Cílem této příručky je přiblížit projektantům, investorům staveb, elektromontážním společnostem, novým žadatelům o připojení, ale i stávajícím odběratelům elektřiny – zákazníkům, současně platné požadavky na připojení odběrných elektrických zařízení k rozvodům distribučních soustav, normativní požadavky na elektrické přípojky a zásady jejich provádění. A to zejména z pohledu v době zpracování příručky platných legislativních předpisů a technických norem, případně předpisů k vydání připravovaných. Příručka obsahuje i řadu ustanovení a odkazů na podnikové normy energetiky (PNE), jejichž technické předpisy jsou řadě elektrotechniků již známé, neboť pro činnosti v zařízeních do 1 000 V i nad 1 000 V jsou nezbytné. Volný přístup k těmto technickým normám na internetové adrese www.csres.cz je velkým přínosem.

Změny v legislativních předpisech se promítají zejména v úvodních částech příručky. Zde se čtenář seznámí se základními ustanoveními energetického zákona z oblasti elektroenergetiky, s právy a povinnostmi zákazníků z hlediska dodávky elektřiny z distribuční soustavy i s požadavky vyplývajícími z Pravidel provozování distribučních soustav, které se této oblasti dotýkají.
Podmínky a postup při připojování odběrných elektrických zařízení žadatelů – budoucích zákazníků, a náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu žadatele, platné od 1. února 2016, jsou předmětem druhé části příručky.

V následujících dvou částech příručky je pojednáno o způsobech připojení zařízení žadatele na zařízení provozovatele distribuční soustavy z pohledu předpisů a technických norem jak ČSN, ale zejména podnikových norem energetiky, které v řadě případů jako jediné danou problematiku řeší.
V navazující části je přiblížena problematika rozvodů za přípojkovou skříní z hlediska elektrického zařízení připojovaného objektu v rozsahu přívodního vedení od pojistkové skříně po podružné rozváděče za měřicím zařízením. Součástí je i kapitola obsahující podmínky provozovatelů distribučních soustav pro osazování ochran před přepětím v neměřených částech rozvodů objektů za přípojkovou skříní.

V části týkající se měření spotřeby elektřiny jsou připomenuty základní technické požadavky vyplývající z podnikových norem energetiky na provedení elektroměrových rozváděčů a požadavky distributorů elektřiny na umístění a řešení měřicích míst pro osazení fakturačního měření jak pro měření ze sítí nízkého napětí, tak z distribučních sítí vysokého a velmi vysokého napětí.
Na závěr této příručky jsou uvedena ustanovení legislativních předpisů týkající se neoprávněného odběru, dodávky, přenosu nebo distribuce elektřiny a návazně způsobu stanovení náhrady škody při jejich zjištění.

Příručka je určena široké odborné veřejnosti, od projektantů elektrických zařízení, investorů a pracovníků montážních firem, přes revizní techniky, až po provozovatele distribučních soustav a ostatní provozovatele elektrických zařízení. Mohou ji využít budoucí i stávající zákazníci, ale též studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku odborných učilišť i učitelé středních a vyšších stupňů škol.
Druhé vydání této příručky je aktualizováno s platnými ustanoveními technických norem a legislativních předpisů, které nabyly účinnost v období od předchozího – prvního vydání v roce 2010. Na neplatné technické normy, které byly podkladem pro první vydání příručky, je poukázáno v textu kapitol.

Obsah:

1. ÚVOD
1.1 Legislativa v elektroenergetice
1.2 Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
1.2.1 Dodávka elektřiny
1.2.2 Elektrická přípojka

2. PODMÍNKY A POSTUP PŘI PŘIPOJOVÁNÍ ODBĚRNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZÁKAZNÍKŮ
2.1 Podmínky a postup při připojování zařízení žadatele k distribuční soustavě
2.2 Náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu
2.2.1 Podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech
2.2.2 Elektrická přípojka pro dodávku elektřiny

3. ŘEŠENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK NÍZKÉHO A VYSOKÉHO NAPĚTÍ
3.1 Projektová dokumentace elektrické přípojky
3.2 Stanovení počátku a konce elektrické přípojky

3.3 Normativní požadavky na provedení elektrických přípojek
3.3.1 Rozdělení elektrických přípojek
3.3.2 Normativní požadavky na elektrické přípojky nízkého napětí (nn)
3.3.2.1 Normativní požadavky na přípojky nn provedené venkovním vedením
3.3.2.2 Normativní požadavky na přípojky nn provedené kabelovým vedením
3.3.2.3 Kombinované elektrické přípojky nízkého napětí
3.3.3 Přípojky vysokého napětí (vn)
3.3.3.1 Přípojky vn provedené venkovním vedením
3.3.3.2 Přípojky vn provedené kabelovým vedením
3.3.3.3 Kombinované přípojky vn
3.3.4 Přípojky velmi vysokého napětí (vvn) a zvlášť vysokého napětí (zvn)
3.3.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
3.3.6 Ochranná pásma elektrických zařízení distribuční soustavy

4. ZŘIZOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ
4.1 Přípojková skříň z hlediska technických norem
4.1.1 Provedení používaných přípojkových skříní
4.2 Stanovení typového značení kabelových rozvodných skříní používaných v distribuční soustavě a elektrických přípojkách
4.2.1 Systém typového označování kabelových rozvodných skříní
4.2.2 Příklady typového označení přípojkových a rozpojovacích jisticích skříní
4.2.2.1 Přípojkové skříně
4.2.2.2 Rozpojovací jisticí skříně
4.3 Montáž přípojkových skříní
4.3.1 Montáž vypěněním polyuretanovou hmotou
4.3.2 Montáž klasickým zazděním
4.3.3 Podmínky pro umístění přípojkové skříně do a na hořlavý podklad
4.3.4 Montáž přípojkových skříní do pilířů
4.3.5 Montáž přípojkových skříní na podpěrný bod venkovního vedení
4.3.6 Opatření proti kondenzaci vodní páry (roseni) ve vnitřním prostoru přípojkových skříní instalovaných v kompaktních pilířích
4.3.7 Nejčastější chyby při instalaci skříní a pilířů
4.4 Venkovní přípojky
4.4.1 Základní součásti výzbroje pro přípojky provedené venkovním vedením
4.4.2 Přípojky ze závěsných kabelů a izolovaných vodičů
4.4.2.1 Přípojky ze závěsných kabelů
4.4.2.2 Technologický postup montáže přípojky ze závěsných kabelů – vnější (venkovní) část přípojky
4.4.2.3 Přípojky z izolovaných vodičů
4.4.3 Přípojky z holých vodičů
4.4.4 Vnitřní část venkovní přípojky – svody do přípojkových skříní
4.5 Kabelové přípojky
4.5.1 Základní požadavky pro uložení kabelů přípojek v zemi
4.5.2 Ukončování celoplastových kabelů
4.5.3 Spojování celoplastových kabelů
4.5.4 Přípojky provedené pomocí T-odbočky
4.6 Připojování vodičů přípojek
4.7 Jištění přípojek proti nadproudům
4.7.1 Jištění přípojek proti přetížení
4.7.2 Jištění přípojek proti zkratu
4.8 Požadavky na uzemnění vodiče PEN (vodiče PE) v distribuční síti a elektrických přípojkách
4.8.1 Uzemňování vodiče PEN (PE) v trase venkovních vedení
4.8.2 Uzemňování vodiče PEN (PE) na koncích venkovních hlavních vedení a na koncích odboček venkovních vedení
4.8.3 Uzemňování vodiče PEN (PE) v kabelovém vedení
4.8.4 Uzemňování vodiče PEN (PE) na konci elektrických přípojek
4.8.5 Mimořádné situace

5. SILNOPROUDÉ ROZVODY ZA PŘÍPOJKOVOU SKŘÍNÍ
5.1 Hlavní domovní vedení
5.2 Odbočky od hlavního domovního vedení
5.2.1 Odbočky k měřicím zařízením (elektroměrům)
5.2.2 Průřez vodičů odbočky k měřícímu zařízení (elektroměru)
5.3 Vedení od měřicích zařízení (elektroměrů) k podružným rozváděčům nebo rozvodnicím
5.4 Ochrana proti přepětí a její realizace v neměřených částech rozvodů objektů za přípojkovou skříní
5.4.1 Přechodná přepětí
5.4.2 Ochrana před bleskem a přepětím – technické podklady
5.4.3 Postupné snižování přepětí pomocí zón ochrany před bleskem
5.4.4 Přístupy při realizaci ochrany proti přepětí v neměřené části elektrické instalace. Rozhraní distribuční společnost – zákazník (odběratel)
5.4.5 PNE 33 000-5 ed. 3
5.4.6 Instalace a provoz přepěťových ochran

6. MĚŘENÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY – FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ
6.1 Umístění rozváděčů, elektrorozvodných jader a elektroměrových rozvodnic pro měřicí zařízení provozovatele distribuční soustavy u zákazníků
6.1.1 Normativní požadavky pro umístění rozváděčů, elektrorozvodných jader a rozvodnic fakturačního měření ze sítí nízkého napětí
6.2 Elektroměrové rozváděče a rozvodnice
6.2.1 PNE 35 7030
6.2.2 Elektroměrové a přístrojové desky dle ČSN 35 7020
6.3 Druhy měření a základní zapojení rozváděčů pro fakturační měření v sítích nn
6.3.1 Přímé měření spotřeby elektřiny
6.3.2 Nepřímé (převodové) měření elektřiny v sítích nn
6.3.3 Výpočet násobitele elektroměru při osazení nepřímého měření
6.4 Nepřímé (převodové) měření elektřiny v odběrných a předávacích místech napojených z distribučních sítí vn a vvn
6.4.1 Způsoby nepřímých měření elektřiny ze sítí vn a vvn
6.4.2 Požadavky na měřicí transformátory proudu (MTP) a měřicí transformátory napětí (MTN) – jejich instalace
6.4.3 Vybavení rozváděče ERNM
6.4.4 Spojovací vedení mezi měřícími transformátory (MT) a zkušební svorkovnicí, vodiče vnitřního rozvodu v rozváděči ERNM, barevné značení spojovacích vedení
6.5 Řízení a optimalizace spotřeby elektrické energie
6.5.1 Hromadné dálkové ovládání
6.5.2 Technická opatření pro optimalizaci spotřeby elektrické energie

7. PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ŽADATELE – BUDOUCÍHO ZÁKAZNÍKA K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
7.1 Revize a kontroly elektrických přípojek a odběrných zařízení
7.2 Kvalita dodávky elektřiny
7.3 Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

Facebook Komentáře
Stojí za pozornost
Zkušební testy Zkušební testy Kód: L52 Novinka Novinka
Skladem: > 15
390 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.