Domů / Měřicí přístroje / Multifunkční / METREL

METREL Eurotest 61557 St. set (MI2086ST) - revize instalací a hromosvodů


Žádné hodnocení. Kód: MI2086ST
Špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků ČSN 33 2000-6.
Výrobce: MetrelMetrel
Produkt již není v prodeji
METREL Eurotest 61557 St. set (MI2086ST) - revize instalací a hromosvodů

Informace Detailní porovnání všech parametrů přístrojů EUROTEST uvádí tabulka  srovnani.pdf.

Vyhledávač produktů METREL v češtině - vyberte si dle svých potřeb ten správný přístroj.

Použití:

Měření osvětlení
Osvětlení se měří pomocí externí sondy.

Měření přechodových odporů, vodivé spojení
Zkratový proud při měření přechodových odporů je minimálně 200 mA. Měření probíhá s automatickým přepólováním zkušebního proudu. Je možné vykompenzovat odpor přívodních šňůr. Lze nastavit meze pro min. hodnotu přechodového odporu.

Vodivé spojení - slouží k "propískávání" obvodů, hledání zkratů apod. Eurotest 61557 v této funkci pracuje jako ohmmetr s měřicím proudem < 7 mA.

Měření zemních odporů a rezistivity půdy
Přístroj má rozsáhlé možnosti měření zemních odporů: umožňuje měřit čtyřvodičovou metodou, čtyřvodičovou metodou + jedním klešťovým přístrojem bez rozpojování měřeného obvodunebo dvěma klešťovými přístroji bez rozpojování měřeného obvodu a bez zatloukání sond! Dále lze měřit rezistivitu půdy.

Měření izolačních odporů
Izolační odpory mohou být měřeny napětím 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V do hodnoty až 1000 MΩ. Je možné nastavit mez pro min. hodnotu izolačního odporu.

Test proudových chráničů
Lze testovat proudové chrániče (dále jen FI) typu AC nebo A standardní a selektivní s jmenovitým reziduálním proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést jak kladnou, tak zápornou půlvlnou. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky I∆N: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud I∆ postupně narůstajícím proudem. Samozřejmostí je měření dotykového napětí a zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI.
Eurotest 61557 má navíc speciální funkci pro měření  zemního odporu / odporu smyčky bez vybavení FI. Toto měření je prováděno po dobu několika desítek sekund; během této doby přístroj naměří velké množství údajů, které jsou následně zpracovány, vyhodnoceny a výsledkem celého procesu je zobrazený změřený odpor. Tento postup zaručuje velmi dobrou opakovatelnost a použitelnost změřené hodnoty!

Měření skutečné impedance ochranné smyčky/sítě a zkratového proudu
Přístroj měří skutečnou impedanci ochranné smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!), současně zobrazí i činný odpor, indukční odpor a samozřejmě i zkratový proud. Dále měří dotykové napětí při zkratovém proudu.
Při měření skutečné impedance je brán v úvahu fázový posuv mezi napětím a proudem, tj. vliv indukčního odporu vinutí transformátorů, motorů apod. V důsledku toho je výsledek měření přesnější, stabilnější a lépe vypovídá o skutečných poměrech v měřeném obvodu. 

Odpor smyčky N-PE a zkratový proud

Sled fází 
Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Proud pomocí kleští a špičkový proud
Přístroj měří skutečnou efektivní hodnotu proudu a dále špičkovou hodnotu proudu (např. rozběhový proud motoru).

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)
Lze měřit průrazné napětí různých přepěťových ochran v rozsahu 50 ÷ 1000 V.

Lokátor
Slouží k určování proudových okruhů, vyhledávání pojistek apod. Jako vysílač slouží Eurotest 61557, jako přijímač bezdotyková sonda "Lokátor".

Výkon, energie
Lze měřit jednofázový výkon (W, VA, VAr, cosφ) a energii (nastavitelný časový interval 1 minuta až 25 hodin).

Test přítomnosti napětí na ochranném vodiči
Při provádění některých měření, která potřebují přítomnost síťového napětí, přístroj automaticky testuje, zda není na PE přítomno nebezpečné napětí.

Harmonická analýza napětí a proudu
Měří celkové harmonické zkreslení THD a zobrazuje liché harmonické až do 21. harmonické!

Ukládání výsledků do paměti a přenos do PC
Do paměti Eurotestu 61557 lze uložit až 3000 měření a později je vyvolat na displeji nebo přenést do PC pomocí dodávaného software EuroLink, který je v češtině! Před měřením lze navíc pomocí software EuroLink vytvořit přesnou strukturu měřené instalace a tu přenést do Eurotestu! Následná revize a ukládání výsledků do paměti se tím urychlí.

Grafická funkce HELP
Zobrazí na displeji možnosti připojení přístroje k měřenému objektu a další pomocné informace.

Technické parametry:

Izolační odpory

Rozsah [MΩ] 0 ÷ 1000 (Un ≥ 250 V)    0 ÷ 200 (Un < 250 V)
Rozlišení [MΩ] 0,001   0,01   0,1   1
Chyba měření ± (2% z MH + 2 D)*... (0 ÷ 200 MΩ)
Un  50 / 100 / 250 / 500 / 1000 V
In 1 mA

Přechodové odpory (jednotlivé měření)

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
Chyba měření ± (2% z MH + 2 D)*... (0 ÷ 19,99 Ω)
Un, Ik Un = 4 ÷ 7 V, Ik > 200 mA

Vodivé spojení (trvalé měření)

Rozsah [Ω] 0,0 ÷ 199,9    200 ÷ 1999
Chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*
Un, Ik Un = 4 ÷ 7 V, Ik < 7 mA

Zemní odpory (čtyřvodičová metoda nebo čtyřvodičová metoda + jedny kleště)

Rozsah [kΩ] 0 ÷ 20
Rozlišení [Ω] 0,01   0,1   1   10
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)*... (0 ÷ 2 kΩ)
Aut. test odporu sond ano

Zemní odpory (dva klešťové přístroje)

Rozsah [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 100,0  
Chyba měření ± (10% z MH + 2 D)*    ± (20% z MH)* 

Rezistivita půdy

Rozsah [kΩm] 0 ÷ 2000  
Rozlišení [Ωm] 0,01   0,1   1   10   0,1k   1k
Zobrazený údaj ρ = 2πaRe  (a je nastavitelné v rozsahu 1 ÷ 30 m)

Proudové chrániče - obecné údaje

Jmenovitý proud [mA] 10; 30; 100; 300; 500; 1000 (fáze 0° nebo 180°)
Typ proud. chrániče AC nebo A, standardní nebo selektivní

Proudové chrániče - dotykové napětí bez vybavení chrániče

Rozsah [V] 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 100
Rozlišení [V]  0,01    0,1
Chyba měření (- 0 / +10 %) z MH ± 0,2V   (- 0 / +10 %) z MH 
Měřicí proud  < 0,5 I∆N

Proudové chrániče - zemní odpor / odpor ochranné smyčky bez vybavení chrániče

Princip měření s pomocnou sondou / bez pomocné sondy
Rozsah [Ω]  0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999   2,00 ÷ 10,00 k
Chyba měření ± (5% z MH + 0,05V / I∆N + 0,2Ω)
Měřicí proud  < 0,5 I∆N

Proudové chrániče - vypínací čas

Rozsah - standard. FI [ms] 0 ÷ 300 (1 I∆N, I∆N)    0 ÷ 150 (2 I∆N)    0 ÷ 40 (5 I∆N)
Rozsah - selektivní FI [ms] 0 ÷ 500 (1 I∆N, I∆N)    0 ÷ 200 (2 I∆N)    0 ÷ 150 (5 I∆N) 
Chyba měření ± 3 ms 

Proudové chrániče standardní - vybavovací proud I∆, vypínací čas při vybavovacím proudu t∆ a dotykové napětí při vybavovacím proudu Ud

Rozsah I∆ (0,2 ÷1,1)  I∆N
Rozsah t∆ [ms] při I∆ 0 ÷ 300
Rozsah Ud [V] při I∆ 0,00 ÷ 9,99    10,0 ÷ 100 

Skutečná impedance ochranné smyčky a zkratový proud

Rozsah Z, R, Xl [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,06 A ÷ 24,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 264 V   45 ÷ 65 Hz

Měřicí proud max. 23 A / 10 ms (při 230 V)

Skutečná impedance sítě a zkratový proud

Rozsah Z, R, Xl [Ω] 0,00 ÷ 19,99    20,0 ÷ 199,9   200 ÷ 1999
Chyba měření ± (2% z MH + 3 D)*
Rozsah zkrat. proudu 0,06 A ÷ 42,4 kA
Jmenovité napětí  100 ÷ 440 V   45 ÷ 65 Hz

Měřicí proud max. 40 A / 10 ms (při 400 V)

Sled fází

Zobrazený výsledek 1.2.3 nebo 2.1.3
Jmenovité napětí [V] 100 ÷ 440

Napětí a kmitočet

Rozsah, chyba měření 0 ÷ 440 V      ± (2% z MH + 2 D)*
Rozsah, chyba měření 45,0 ÷ 65,0 Hz      ± 0,2 Hz 

Proud pomocí klešťového přístroje (TRMS), špičkový proud

Rozsah [A] 0 ÷ 200   (0 ÷ 280 špičkový proud)
Rozlišení 0,1   1 mA   0,01   0,1   1 A
Chyba měření ± (5% z MH)*... (0 ÷ 100 A)

Měření průrazného napětí varistorů (přepěťových ochran)

Rozsah [V] 50 ÷ 1000
Chyba měření ± (5% z MH + 10 V)*
Měřicí metoda  narůstajícím ss napětím se strmostí 500 V/s

Osvětlení - sonda typu B

Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření ± (5% z MH + 2 D)*

Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class B
Kosinová chyba < 2,5% pro úhel dopadu do ± 85°.
Spektrální chyba < 3,8% dle křivky CIE


Osvětlení - sonda typu C

Rozsah [lux] 0,10 ÷ 19,99     20,0 ÷ 199,9     200 ÷ 1999     2,00 k ÷ 19,99 k
Chyba měření ± (10% z MH + 3 D)*

Celková chyba měření odpovídá normě DIN 5032, Class C
Kosinová chyba < 3% pro úhel dopadu do ± 85°.


Lokátor - hledání pojistek, sledování proudových okruhů apod.

Princip Přístroj vysílá do instalace signál, přijímač (Lokátor) jej vyhledává. Pracuje v instalaci bez napětí i pod napětím.

Výkon - jednofázový, proud měřen pomocí kleští

Rozsah 5 ÷ 88 k   W/VA/Var
Rozlišení 0,1   1    0,01 k   0,1 k   W/VA/Var
Chyba měření  ± (7% z MH + 1 D)*
Rozasah cos φ 0,00 ÷ 1,00

Energie

Rozsah 0 ÷ 2000 kWh
Chyba měření  ± (7% z MH + 1 D)*

Harmonická anylýza (napětí a proud)

Zobrazené složky liché až do 21. harmonické
Rozsah každe složky 0,0  ÷ 100,0 %
Rozsah zkreslení (THD) 0,0  ÷ 100,0 %
Chyba měření ± (5% z MH + 5 D)*

* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Všeobecně:

Napájení 4 x 1,5 V alkalická baterie IEC LR14
Displej maticový LCD s možností podsvětlení
Optická i akustická indikace ano
Automatické srovnávání výsledků měření s nastavitelnými  mezemi ano (lze vypnout)
Paměť 500 až 1000 měření
Připojení k PC RS 232
Aut. vypínání ano
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie CAT III / 300 V nebo CAT II / 600 V
Krytí IP 44
Rozměry 265 x 110 x 185 mm
Hmotnost (včetně baterií) asi 2,1 kg

Rozsah dodávky:

Eurotest 61557 je dodávána ve dvou různých úrovních výbavy. Vlastní přístroj je v obou sadách shodný; rozdíl je pouze v rozsahu dodávaného příslušenství!

 Rozsah dodávky Eurotest 61557
Euro set
Eurotest 61557
Standard set

Obj. číslo:

MI 2086 EU MI 2086 ST
Přístroj Eurotest 61557 ano ano
Plug commander (pro měření v síťových zásuvkách bez potřeby "třetí" ruky, ano ano
Univerzální měřicí kabel - kabel zakončený banánky umožňuje měření pomocí měřicích hrotů a krokosvorek ano ano
Klešťový přístroj pro měření malých proudů, typ A 1018
- univerzální kleště pro veškerá měření proudů; také přijímací kleště při měření zem. odporů (tzn. pro měření pomocí dvou kleští jsou třeba také kleště A 1019)
ano -
Šňůra pro připojení sondy (umožňuje připojení pomocné sondy při měření dotykového napětí) ano -
Krokosvorka 1 ks, měřicí hrot 2 ks ano ano
Kabel RS 232 pro propojení s počítačem ano ano
PC software pro Windows 95/98/2000/NT/XP EuroLink Pro EuroLink Lite
Brašna na přístroj, řemen 2 ks ano ano
Návod, kalibrační list, záruční list, kartónový obal ano ano
Specifikace
Malé odpory 200 mA (DC), propískávání
Izolační odpory 100 V, 1000 V, 250 V, 50 V, 500 V
Proudové chrániče Zs bez vybavení RCD, dotykové napětí, vybavovací proud, vybavovací čas
Impedance smyčky ano, velmi přesná (s příslušenstvím)
Zemní odpory bez rozpojování (dvoje kleště), pomocí sond, rezistivita půdy pomocí 20m sady, sondy+kleště
Unikající proudy Id (proud dotykový), Idif (proud rozdílový), Ipe (proud ochranným vodičem), Isub (náhradní metoda), ne, proud na příložných částech
Varistory ano
Sledování vedení sledování bez napětí, sledování pod napětím
Proud kleštěmi (TRMS) 0,0 mA - 199,9 A, ano
Střídavé napětí ano, 0-440 V
Kmitočet [Hz] ano, 45-65
Osvětlení ano, po dokoupení sondy
Indikace fáze ne
Sled fází ano
Energie ano
W/VA/Var/účiník ano
Harmonická analýza ano
RCD - typ A, AC
Měření v sítích TT/TN
Paměť ano
Připojení k PC RS 232
Auto-sequence ne
Přepěťová kategorie CAT III (300 V), CAT II (600 V)
Krytí IP44
Displej 128x64
Napájení 4x1,5 V LR14, NEnabíjí AKU v přístroji
Rozměry 265x110x185
Hmotnost 2,10
Doplňky a související
IP4012 - krokosvorka, modrá IP4012 - krokosvorka, modrá Kód: IP4012
Skladem: 10 ks
157 Kč
Detail
MA1012 - vodič pro připojení sondy MA1012 - vodič pro připojení sondy Kód: MA1012
Skladem u dodavatele
363 Kč
Detail
MA1002 - tip commander  - hrot + 1 banánek MA1002 - tip commander - hrot + 1 banánek Kód: MA1002
Skladem u dodavatele
2.844 Kč
Detail
IP4011 - krokosvorka, černá IP4011 - krokosvorka, černá Kód: IP4011
Skladem: 9 ks
157 Kč
Detail
MA1021 - univerzální kabel 4 x 1 m MA1021 - univerzální kabel 4 x 1 m Kód: MA1021
Skladem u dodavatele
1.150 Kč
Detail
MA1006 - brašna velká pro Eurotest 61557 MA1006 - brašna velká pro Eurotest 61557 Kód: MA1006
Skladem u dodavatele
1.513 Kč
Detail
MA1005 - lokátor vodičů MA1005 - lokátor vodičů Kód: MA1005
Skladem u dodavatele
3.086 Kč
Detail
Stojí za pozornost
GIGATESTpro - měřič izolace a přepěťových ochran GIGATESTpro - měřič izolace a přepěťových ochran Kód: IL1700 Sleva Sleva Doporučujeme Doporučujeme
Skladem: 6 ks
ŽLUTÉ 5 %
Zlevněno z 7.732 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 7.345 Kč
Detail
METREL Eurotest EASI SE (MI3100 SE) - revize instalací a hromosvodů METREL Eurotest EASI SE (MI3100 SE) - revize instalací a… Kód: MI3100 SE Sleva Sleva
Skladem: 1 ks
Zlevněno z 27.454 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 25.397 Kč
Detail
METREL Eurotest XC EU (MI 3152) - revize instalací a hromosvodů + barevný dotykový displej METREL Eurotest XC EU (MI 3152) - revize instalací a… Kód: MI3152EU Sleva Sleva
Skladem: 1 ks
EUROTEST XC EU - 5% 5 %
Zlevněno z 67.142 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 63.785 Kč
Detail
ZEROTESTpro - měřič impedance smyčky bez vybavení RCD ZEROTESTpro - měřič impedance smyčky bez vybavení RCD Kód: IL1720 Sleva Sleva Doporučujeme Doporučujeme
Skladem: 1 ks
ŽLUTÉ 5 %
Zlevněno z 7.732 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 7.345 Kč
Detail
METREL Eurotest XE BT (MI 3102 BT) - revize instalací a hromosvodů + bluetooth METREL Eurotest XE BT (MI 3102 BT) - revize instalací a… Kód: MI3102 BT Sleva Sleva Doporučujeme Doporučujeme
Skladem: 1 ks
36.449 Kč
Detail
WinREVIZE - program pro revize el. instalací, hromosvodů a spotřebičů WinREVIZE - program pro revize el. instalací,… Kód: WREV Doporučujeme Doporučujeme
Skladem: 2 ks
6.756 Kč
Detail
FITESTpro - měřič proudových chráničů FITESTpro - měřič proudových chráničů Kód: IL1710 Sleva Sleva Doporučujeme Doporučujeme
Skladem: 4 ks
ŽLUTÉ 5 %
Zlevněno z 7.732 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 7.345 Kč
Detail
METREL Eurotest XD EU (MI 3155) - revize instalací a hromosvodů + barevný dotykový displej METREL Eurotest XD EU (MI 3155) - revize instalací a… Kód: MI3155EU Sleva Sleva
Skladem: 1 ks
EUROTEST XD 5 %
Zlevněno z 84.082 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 79.878 Kč
Detail
METREL Eurotest XD ST (MI 3155) - revize instalací a hromosvodů + barevný dotykový displej METREL Eurotest XD ST (MI 3155) - revize instalací a… Kód: MI3155ST Novinka Novinka Sleva Sleva
Skladem u dodavatele
EUROTEST XD 5 %
Zlevněno z 69.925 Kč (Naše normální cena.)
nyní jen 66.429 Kč
Detail
C.A 6117 - revize instalací a hromosvodů C. A 6117 - revize instalací a hromosvodů Kód: CA6117
Skladem u dodavatele
59.895 Kč
Detail
BEHA AMPROBE - Telaris ProInstal 100 - revize instalací (kalibrace v ceně přístroje) BEHA AMPROBE - Telaris ProInstal 100 - revize instalací… Kód: ProInstal 100 Doporučujeme Doporučujeme
Dostupnost: Do 21 dnů
20.630 Kč
Detail
C.A 6116N - revize instalací a hromosvodů + C177A + SW (DataView) C. A 6116N - revize instalací a hromosvodů + C177A + SW… Kód: CA6116N kit Výhodná SADA
Dostupnost: 2-4 týdny
44.552 Kč
Detail
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.