Domů / Literatura a software

Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací - třetí aktualizované vydání


Žádné hodnocení. Kód: L105 Produktové číslo: 9788087942383
Výrobce: IN-ELIN-EL
Produkt již není v prodeji
Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací - třetí aktualizované vydání

(třetí aktualizované vydání, 2018)

Autor: Ing. Karel Dvořáček
Formát A5, 116 stran, 11 obrázků, 19 tabulek

Tato publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“ a „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – všeobecné požadavky“, aby s nimi vytvořila základ pro vzdělávání odborníků profese elektro.

Příručka vychází ze základního poznání, že projektování elektrických instalací je profese velice náročná na důkladné znalosti nejen samotné elektrotechniky, ale i dalších oborů, a to jak ostatních technických zařízení budov (TZB), technologických zařízení (TZS), tak i stavebních oborů, především hlavní stavební výroby.

Při srovnání s ostatními TZB i TZS je nutno mít stále na paměti, že elektrickými rozvody jsou stavby v převážné většině stále hustěji protkány, zvláště pokud je požadována alespoň základní inteligence budovy. Současně musí mít projektant na paměti, že elektrická instalace, při jeho zdánlivě malém odchýlení od hlavních zásad bezpečnosti v elektrotechnice, může být zdrojem úrazu osob, ať již přímo (úrazem elektrickým proudem), nebo zprostředkovaně (například ohněm iniciovaným elektrickým zařízením), o hmotných škodách nemluvě.

Obsah příručky je členěn na kapitoly obsahující všeobecné i odborné požadavky kladené na projektanty elektro.

V první části se zabývá možnostmi a podmínkami zařazení projektanta do procesu výstavby v souladu se stavebním zákonem a jeho možnostmi k přispění hladkého průběhu akce.

Ve druhé části je věnována pozornost základním legislativním požadavkům na elektrické rozvody, vyplývajícím ze stavebního zákona a navazujících vyhlášek.

V třetí a čtvrté části je základ vztahů mezi dodavatelem a odběratelem elektrické energie a základními požadavky na elektrické rozvody vyplývající z energetického zákona.

Pátá část je věnována základním požadavkům na elektronické komunikace, které musí projektant elektro znát, zvláště chce-li mít možnost zastupovat investora při projednávání akce s provozovateli těchto zařízení.

Šestá část se zabývá základním předpokladem vhodného návrhu (ale i posouzení) elektrických rozvodů a zařízení – určováním vnějších vlivů, zásadami pro vypracovávání protokolů a prezentací v dokumentaci.

Sedmá část se věnuje nejzákladnějším podmínkám bezpečnosti, zvláště pak bezpečnosti elektrických zařízení určených pro všeobecné využití včetně ochrany před účinky zkratových proudů. Podrobněji se věnuje nejčastěji využívanému typu ochrany před úrazem elektrickým proudem – ochraně samočinným odpojením od zdroje.

Osmá část popisuje vybrané způsoby provádění elektrických rozvodů včetně jejich kladů a záporů.

V publikaci, vzhledem k jejímu rozsahu, nebylo možno popsat všechny, takže ty, které se dodávají od výrobce jako stavebnice (například kanály s nosníky svítidel), nejsou podrobně rozebírány.

V deváté části jsou uvedeny alespoň základy problematiky osvětlování prostorů a budov. Tato kapitola vychází z dosud běžné praxe, kdy návrh převážně umělého osvětlení je požadován od projektanta elektro, bez ohledu na náročnost tohoto úkonu.

Desátá část se zabývá základními požadavky na projektovou dokumentaci.

Na závěr každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky včetně stručných odpovědí.

Příručka obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost projektantů elektrických instalací. Naznačuje, které oblasti musí projektant průběžně sledovat, a to jak po stránce technologické, tak, a to zejména, po stránce legislativní a normotvorné. Pro projektování elektrických zařízení jednotlivých druhů a napětí však bude projektant potřebovat i další studijní materiály – příručky již vydané nebo k vydání připravované.

Tato kniha by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu projektantů elektrických zařízení ke zkouškám odborné způsobilosti a pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi. Zcela určitě však bude užitečná i pro elektrotechniky, kteří elektrická zařízení neprojektují.

Obsah

Slovo vydavatele

1. PROJEKT, PROJEKTOVÁNÍ
1.1 Obecné požadavky na projektanta

1.2 Projekt elektrických rozvodů

1.3 Projektant elektrických rozvodů jako autorizovaná osoba
1.3.1 Autorizovaný inženýr
1.3.2 Autorizovaný technik
1.3.3 Autorizační zkoušky

1.4 Projekt elektroinstalace podle záměru – obecné podmínky
1.4.1 Projekt pro novostavbu
1.4.2 Projekt pro celkovou rekonstrukci
1.4.3 Projekt pro částečnou rekonstrukci budovy
1.4.4 Projekt opravy elektrických rozvodů
1.4.5 Nejčastějšími omyly v souvislosti s určením, o jakou činnost jde
1.4.6 Doplňující podmínky, které je nutno zohlednit při rekonstrukcích
1.4.7 Další okrajové funkce projektanta nápomocné pro bezkolizní průběh rekonstrukce
Kontrolní otázky ke kapitole 1

2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STAVEBNÍHO ZÁKONA A NAVAZUJÍCÍCH VYHLÁŠEK NA ELEKTRICKÉ ROZVODY
2.1 Obecně
2.1.1 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona
2.1.2 Stavby a činnosti, které podléhají ohlašovací povinnosti dle § 104 stavebního zákona
2.1.3 § 125 stavebního zákona – dokumentace skutečného provedení stavby
2.1.4 Údržba stavby dle § 139 stavebního zákona
2.1.5 Projektová činnost ve výstavbě dle § 159 stavebního zákona
2.1.6 Povinnosti pro vlastníky technické infrastruktury dle § 161 stavebního zákona
2.1.7 Obecné požadavky na výstavbu dle § 169 stavebního zákona

2.2 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby – její dopad na elektrické rozvody

2.3 Vyhledávání v legislativních předpisech

Kontrolní otázky ke kapitole 2

3. MOŽNOSTI A PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
3.1 Obecně

3.2 Distribuční soustava a její provozovatel
3.2.1 Vybraná práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy (z hlediska projektu odběrného zařízení)

3.3 Připojování elektrického zařízení (objektu) k distribuční síti
3.3.1 Elektrické přípojky
3.3.2 Vztah elektrické přípojky a hlavního domovního vedení

3.4 Možnosti překládání vedení a dalších zařízení přenosové a distribuční soustavy

Kontrolní otázky ke kapitole 3

4. OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY
Kontrolní otázky ke kapitole 4

5. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
5.1 Obecně

5.2 Základní podmínky podnikání v elektronických komunikacích

5.3 Ochrana elektronických komunikací
5.3.1 Všeobecná ochrana
5.3.2 Ochranná pásma a činnost v nich
5.3.3 Práva podnikatele zajišťující veřejnou komunikační síť
Kontrolní otázky ke kapitole 5

6. VNĚJŠÍ VLIVY A ZÁSADY PŘI JEJICH URČOVÁNÍ
6.1 Podstata vnějších vlivů, vztah k elektrickým zařízením

6.2 Rozdělení a označování vnějších vlivů

6.3 Postup při posuzování vnějších vlivů v jednotlivých prostorách
6.3.1 Co by měl projektant obdržet od investora
6.3.2 Forma předání klasifikačních údajů pro další použití
6.3.3 Návaznost klasifikačních tříd klimatických podmínek dle ČSN EN 60721-3-3 a ČSN EN 60721-3-4 na třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 kapitoly 512.2
6.3.4 Třídy vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 kapitoly 512.2 kategorie A (prostředí), které nejsou pomocí klimatologických norem určeny vůbec nebo jen částečně

6.4 Určování vnějších vlivů
6.4.1 Protokolární určování vnějších vlivů
6.4.2 Skládání více tříd téže povahy vnějšího vlivu
6.4.3 Konstrukce elektrických zařízení z hlediska vnějších vlivů
6.4.4 Vnější vlivy, které jsou mimo rámec popsaný v kapitole 512.2 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
6.4.5 Příklad protokolu o určení vnějších vlivů

6.5 Označování vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci
6.5.1 Označování vnějších vlivů u jednodušších výkresů s dostatkem místa pro kreslení uvnitř popisovaného prostoru
6.5.2 Označování vnějších vlivů u výkresů s nedostatkem místa pro kreslení uvnitř popisovaného prostoru
6.5.3 Vnější vlivy uváděné ve výkresové dokumentaci

6.6 Prostředí, která uváděla ČSN 33 0300 nemající ekvivalent v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 kapitole 512.2
6.6.1 Prostředí základní, normální, venkovní, pod přístřeškem, důlní
6.6.2 Rozdělení „prostředí“ dle ČSN 33 0300 na jednoduchá a složitá

6.7 Návrh elektrického zařízení v souladu s určenými vnějšími vlivy

Kontrolní otázky ke kapitole 6

7. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ
7.1 Základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem
7.1.1 Podmínky jedné poruchy
7.1.2 Ochrana dvěma nezávislými ochrannými prostředky
7.1.3 Ochrana prostředkem zvýšené ochrany
7.1.4 Zvláštní případy
7.1.5 Ochranné prostředky (prvky ochranných opatření)
7.1.6 Koordinace elektrického zařízení a ochranných prostředků v elektrické instalaci
7.1.6.1 Třídy ochrany zařízení
7.1.7 Proudy protékající ochranným vodičem
7.1.8 Praktické využití ochrany samočinným odpojením v elektrických instalacích
7.1.10.1 Maximální délky vedení z hlediska dodržení požadavků na maximální impedanci smyčky
7.1.10.2 Povolený úbytek napětí a délka vedení
7.1.10.3 Informativní délky vedení v objektech pro bydlení a občanské výstavby
7.1.10.4 Síť TN-C-S

7.2 Ochrana před účinky zkratových proudů
7.2.1 Vznik zkratu
7.2.2 Typy zkratů
7.2.3 Vznik a účinky zkratů
7.2.4 Následky zkratů
7.2.5 Volba přístrojů z hlediska ochrany před účinky zkratových proudů
7.2.5.1 Vypínače
7.2.5.2 Pojistky nn
7.2.5.3 Stykače a relé
7.2.5.4 Svorky přístrojů a strojů
7.2.5.5 Transformátory
7.2.5.6 Kabely a vodiče
7.2.5.7 Přípojnicový rozvod a holá tyčová vedení
7.2.6 Závěr

Kontrolní otázky ke kapitole 7

8. PROVEDENÍ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ V OBJEKTECH PRO BYDLENÍ, ADMINISTRATIVNÍCH A OBDOBNÝCH BUDOVÁCH
8.1 Zapuštěné elektrické rozvody
8.1.1 Vhodnost užití zapuštěných rozvodů
8.1.2 Způsoby ukládání zapuštěných rozvodů
8.1.2.1 Instalace v omítce
8.1.2.2 Instalace pod omítkou
8.1.2.3 Instalace v dutých stěnách
8.1.2.4 Instalace pro zalití do betonu
8.1.2.5 Montáž elektrických rozvodů do betonu litého na stavbě
8.1.2.6 Instalace ve stropních dutinách a v podlahách
8.1.2.7 Montáž vedení v dutinách stropních konstrukcí

8.2 Povrchové elektrické rozvody
8.2.1 Instalace v trubkách
8.2.2 Instalace v nástěnných a stropních lištách a kanálech
8.2.3 Instalace v podlahových lištách a kanálech
8.2.4 Instalace kabely uloženými na povrchu
8.2.4.1 Uložení vedení přímo na podklad
8.2.4.2 Uložení vedení visutě na podkladu

Kontrolní otázky ke kapitole 8

9. UMĚLÉ OSVĚTLENÍ V OBJEKTECH PRO BYDLENÍ A V ADMINISTRATIVNÍCH BUDOVÁCH
9.1 Výchozí podmínky

9.2 Základní požadavky na sdružené osvětlení
9.2.1 Denní složka sdruženého osvětlení
9.2.2 Doplňující umělé osvětlení
9.2.3 Regulace a ovládání sdruženého osvětlení

9.3 Náležitosti návrhu osvětlení
9.3.1 ÚDAJE, KTERÉ MÁ OBSAHOVAT NÁVRH UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ
9.3.2 Údaje, které má obsahovat návrh sdruženého osvětlení

9.4 Doplňující požadavky na osvětlení v prostorách s obrazovkami

Kontrolní otázky ke kapitole 9

10. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
10.1 Písemná dokumentace

10.2 Výkresová dokumentace

10.3 Obsah dokumentace elektrických rozvodů pro stavební řízení
10.3.1 Silnoproudé rozvody
10.3.1.1 Technická zpráva
10.3.1.2 Výkresová část
10.3.2 Měření a regulace (MaR), automatický systém řízení (ASŘ), elektrická požární signalizace (EPS)
10.3.2.1 Technická zpráva
10.3.2.2 Výkresová část
10.3.3 Vnitřní slaboproudé rozvody
10.3.3.1 Technická zpráva
10.3.3.2 Výkresová část
10.3.4 Hromosvody
10.3.4.1 Technická zpráva
10.3.4.2 Výkresová část

Kontrolní otázky ke kapitole 10

11. LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY
11.1 Legislativní předpisy

11.2 České technické normy (ČSN)

11.3 Normativní dokumenty a podnikové normy

Facebook Komentáře
Stojí za pozornost
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.