Domů / Literatura a software / Literatura

Proudové chrániče


Žádné hodnocení. Kód: L98 Produktové číslo: 9788087942109
Výrobce: IN-ELIN-EL
Produkt již není v prodeji
Proudové chrániče

(třetí - aktualizované vydání, vydáno: 2015)
Autor: Ing. František Štěpán
Formát A5, 140 stran, 101 obrázků, 10 tabulek, 4 přílohy

Třetí vydání této příručky aktualizuje předchozí druhé vydání a jsou do ní zapracovány nejdůležitější změny elektrotechnických předpisů, ke kterým od roku 2001 došlo. Povinné používání proudových chráničů téměř ve všech instalacích nízkého napětí přineslo zásadní přelom v přístupu k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, zejména v případech, kde se předpokládá laická obsluha. Základem pro pochopení významu ochrany citlivými proudovými chrániči jsou výsledky výzkumů působení elektrického proudu na lidský organizmus. Zjištěné výsledky mají zásadní význam pro stanovení mezí bezpečného působení proudu a s tím úzce související definice vlastností proudových chráničů.
V první polovině příručky je probrána většina dnes používaných typů s odkazy na příslušné výrobkové normy. Na tyto informace navazuje druhá část, kde jsou uvedena doporučení pro výběr vhodných typů a rovněž i přehled nejčastějších chyb v zapojení s vysvětlením příčin a návrhem řešení. Při znalosti typů chráničů a jejich charakteristik je možné poměrně rychle najít správné řešení a uzpůsobit jejich výběr podle konkrétní situace. Při správné volbě je možné splnit požadavky na co nejlepší bezpečnost a současně i odolnost proti nežádoucímu vypínání. V porovnání s doposud publikovanými materiály se zde věnuje poměrně velká pozornost výběru vhodných typů podle citlivosti na různé druhy proudů, což přímo souvisí s nárůstem elektrických zařízení, jakými jsou frekvenční měniče, záložní zdroje napájení, svářecí invertory a mnohé další, která obsahují usměrňovače a výkonové spínací prvky. Pozornost je věnována i situacím, kdy proudový chránič z principu nemůže fungovat, jak by si uživatel představoval a je nutné zajistit ochranu jiným vhodným způsobem. Užitečnou částí této příručky je přehled nejčastějších chyb v zapojení, což uvítají všichni elektrotechnici. Nezapomnělo se ani na měření při revizích, spolehlivost a s tím související pravidelné testování funkce. V poslední části jsou soustředěny užitečné přílohy.
Vzhledem k poměrně dlouhé době od zavedení nových elektrotechnických předpisů v polovině devadesátých let minulého století a s ohledem na pravidelné přezkušování elektrotechniků při kvalifikačních školeních by se dalo předpokládat, že je skoro zbytečné vysvětlovat základní principy a pravidla správného použití proudových chráničů a že má snad smysl věnovat se jen typům se speciálními vlastnostmi a novinkám. Reálná praxe je ovšem poněkud jiná. Často se stává, že potíže činí již samotný výběr citlivosti, vznikají problémy se zapojením a výběr vhodného typu podle dané aplikace je velkým problémem. Stačí vyslechnout diskuze elektrotechniků nebo navštívit jakékoli elektrotechnické diskusní fórum a z úrovně otázek a odpovědí je možné odhadnout skutečnou míru znalostí diskutujících.
Autor příručky Ing. František Štěpán je renomovaným odborníkem na problematiku proudových chráničů celosvětového formátu.
Příručka jen určena co nejširší odborné veřejnosti a své si v ní určitě najdou projektanti, revizní technici i studenti elektrotechnických oborů.

Obsah

1. OBLASTI POUŽITÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ

2. ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA ČLOVĚKA

3. TYPY A CHARAKTERISTIKY PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ
3.1 Princip funkce proudového chrániče
3.1.1 Základní konstrukční části proudového chrániče
3.2 Typy a konstrukce proudových chráničů
3.2.1 Proudové chrániče (RCD)
3.2.2 Proudové chrániče bez nadproudové ochrany (RCCB)
3.2.3 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (RCBO)
3.2.4 Proudové chrániče pro pohyblivou montáž (PRCD)
3.2.5 Proudové chrániče pro zabudování do instalační krabice (SRCD)
3.2.6 Hlídače reziduálního proudu (RCM)
3.2.7 Jistič zahrnující proudový chránič (CBR)
3.2.8 Stavebnicové proudové chrániče (MRCD)
3.3 Hlavní parametry proudových chráničů
3.4 Závislost na napájecím napětí
3.4.1 Proudové chrániče funkčně nezávislé na napájecím napětí
3.4.2 Proudové chrániče funkčně závislé na napájecím napětí
3.5 Zkušební zařízení (TEST)
3.6 Počet pólů
3.7 Odolnost proti zkratu a přetížení
3.8 Citlivost na různé druhy reziduálních proudů
3.9 Časová závislost vypnutí (vypínací charakteristiky)
3.10 Ochrana proti vnějším vlivům
3.11 Frekvence
3.12 Teplota okolního vzduchu
3.13 Značení
3.14 Proudové chrániče s vícenásobným nastavením
3.15 Provozní napětí
3.16 Požadavky předmětových norem na proudové chrániče

4. STUPŇOVÁNÍ OCHRAN A KVALIFIKACE OSOB

5. OCHRANA PŘI PORUŠE
5.1 Ochrana v sítích TT
5.2 Ochrana v sítích TN
5.2.1 Dotyková napětí při poruše
5.2.2 Rozdělení vodičů PE a N
5.2.3 Odpínání středního vodiče
5.3 Ochrana v sítích IT

6. DOPLŇKOVÁ OCHRANA S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

7. OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM POŽÁRU
7.1 Ochrana před plazivými proudy
7.2 Ochrana proti sériovému oblouku

8. SELEKTIVITA A NEPŘERUŠOVANÉ NAPÁJENÍ
8.1 Selektivita proudových chráničů
8.2 Samočinné a dálkové zapnutí

9. HRANICE POUŽITELNOSTI PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ
9.1 Zkrat mezi pracovními vodiči
9.2 Ochrana před požáry v případech vzniku oblouku mezi pracovními vodiči
9.3 Trvale unikající proudy
9.4 Přerušení vodiče PEN před proudovým chráničem
9.5 Vnější vlivy a nevhodné krytí
9.6 Odolnost proti rázovému proudu

10. PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST A PRAVIDELNÉ TESTOVÁNÍ
10.1 Pravidelné testování

11. MĚŘENÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ PŘI REVIZÍCH
11.1 Ověření charakteristik proudových chráničů
11.2 Příklad postupu ověřování proudových chráničů
11.2.1 Ověření mezních hodnot reziduálních proudů proudových chráničů
11.2.2 Ověření proudových chráničů se zpožděnou vypínací charakteristikou (typ S, G aj.)
11.2.3 Ověření chráničů typů AC, A a B citlivých na různé druhy reziduálních proudů
11.2.4 Měření impedance smyčky poruchového proudu
11.2.5 Ověření funkce kontrolního tlačítka
11.3 Měření speciálních typů
11.4 Měřicí přístroje
11.5 Lhůty pravidelných revizí

12. ZAPOJENÍ V INSTALACÍCH
12.1 Neúplný počet pracovních vodičů a nerovnoměrná zátěž
12.2 Sdružování obvodů za jedním proudovým chráničem
12.3 Koordinace se svodiči přepětí (EMC)
12.4 Použití proudových chráničů typů AC, A a B
12.4.1 Oblasti použití chráničů typu AC a A
12.4.2 Oblasti použití chráničů typu B
12.4.3 Proudové chrániče v obvodech s frekvenčními měniči
12.4.4 Unikající proudy při vyšších frekvencích

13. NEŽÁDOUCÍ VYPÍNÁNÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ
13.1 Chyby v zapojení
13.2 Trvalé unikající proudy
13.3 Rázové proudy v pracovních vodičích

14. POUŽITÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ V JEDNOÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍCH A VE ZVLÁŠTNÍCH OBJEKTECH

PŘÍLOHY
Příloha I Druhy sítí TN, TT a IT
Příloha II Zkratky
Příloha III Schématické značky
Příloha IV Příklad postupů ověřování proudových chráničů podle ČSN 33 2000-6

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.